ក្សេត្រភូមិ

ដោយWikibooks
Jump to navigation Jump to search

ក្សេត្រភូមិ =វាលស្រែ