គណិតវិទ្យាកំរិតខ្ពស់

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

ខ្ញុំសូមអោយផ្តល់នូវឯកសារគណិតវិទ្យាសំរាប់សិស្សពូកែថ្នាក់ ទី១២(ប្រលងទូទាំងខេត្តនិងប្រលងទូទាំងប្រទេស)