គោចរដ្ឋាន

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

គោចរដ្ឋាន =ទីរកចំណី