គោចរដ្ឋាន

ដោយWikibooks
Jump to navigation Jump to search

គោចរដ្ឋាន =ទីរកចំណី