គោបាល

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

គោបាល=គង្វាលគោ អ្នកឃ្វាលគោ