នភាល័យ

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

នភាល័យ=លំហអាកាស