បច្ឆិមទិស

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

បច្ឆិមទិស =ទិសខាងលិច