បច្ឆិមទិស

ដោយWikibooks
Jump to navigation Jump to search

បច្ឆិមទិស =ទិសខាងលិច