ប្រវត្តិប្រទេសសៀម(ថៃឡង់)

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

ប្រទេសសៀមជាប្រទេសឆ្កួតឡប់ជាងគេលើពិភពលោកដែលវាយដណ្តើមដីខ្មែរ ប្រទេសសៀមជាប្រទេសមួយដែលមានដើមកំណើតជាចោរ រហូតមកដល់ពេលនេះ ក៏នៅជាចោរដដែល។ពូជចោរនៅតែចោរ។