ពិជគណិត:ចំនួនខំផ្លិច្ស

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

និយមន័យ ចំនួនដែលមានរាង​ Z=a+i.b ដែល a និង​ b ជាចំនួនពិត​ ហៅថាចំនួនកុំផ្លិច។