ព្រះទិនករ

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

ព្រះទិនករ =ព្រះអាទិត្យ