ព្រះពាន់រង្សី

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

ព្រះពាន់រង្សី =ព្រះអាទិត្យ (វេវ.ព្រះទិនករ)