ភូមិលំនៅឋាន

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

ភូមិលំនៅឋាន =ភូមិជាទីរស់នៅ