មហានទី

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

មហានទី =ស្ទឹងធំ