រៀន​បើកបរ​យានយន្ត/សុជីវធម៌​របស់​អ្នក​បើកបរ

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

ការគោរពច្បាប់ចរាចរ[កែប្រែ]

ការបើកបរ ដោយគោរព​ច្បាប់ចរាចរ​យ៉ាងហ្មឺងម៉ាត់ក៏​ចាត់ទុក​ថា​ជាការបើកបរ​ប្រកប​ដោយ​សុជីវធម៌ដែរ។