សាយណ្ហកាល

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

សាយណ្ហកាល =ពេលល្ងាច