សេង តារា

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search
សេង តារា
Dara Seng with Ldp Cap
ពត៌មានសំខាន់ៗ
ឈ្មោះ សេង តារា
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ១៧ វិច្ចការ ១៩៩១
ទីកន្លែងកំនើត ពោធិ៍សាត់
សញ្ជាតិ ខ្មែរ
ឪពុកម្តាយ
កម្រិតវប្បធម៌
សាសនា គ្មាន
មុខរបរ
អាសយដ្ឋាន រាជធានីភ្នំពេញ
ហត្ថលេខា
គេហទំព័រ ldppop.com

លោក សេង-តារា គឺជាសមាជិតអីលឌីភីមួយរូប។