សំនួរ

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search
  ខ្ញុំបាទឈ្មោះ ភក្ដី ខ្ញុំចង់បង្កើតសៀវភៅ តើការបង្កើតសៀវភៅនឹងមានរបៀបយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះ?
    សូមមេត្ដាតបផង អរគុណទុកជាមុន..