ហ្វូងវិហង្គសត្វ

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

ហ្វូងវិហង្គសត្វ =សត្វស្លាបតូចធំ (វេវ.បក្សាបក្សី)