អាចារ្យស្វា/អាចារ្យស្វាអស់ជីវិត

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

សា្លប់នៅឆ្នាំ. 1865