សាររបស់ប្រព័ន្ធ

Jump to navigation Jump to search
This is a list of system messages available in the MediaWiki namespace. Please visit MediaWiki Localisation and translatewiki.net if you wish to contribute to the generic MediaWiki localisation.
សាររបស់ប្រព័ន្ធ
ទំព័រដំបូងទំព័រមុនទំព័របន្ទាប់ទំព័រចុងក្រោយ
ឈ្មោះ អត្ថបទលំនាំដើម
អត្ថបទបច្ចុប្បន្ន
1movedto2 (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) moved [[$1]] to [[$2]]
1movedto2_redir (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
3d (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) 3d
3d-badge-text (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) 3D
3d-desc (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) Provides support for 3d file formats
3d-nopatent (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) មិនទាន់ជ្រើសរើស
3d-patent (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) Patent permissions:
3d-patents (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) -
3d-thumb-placeholder (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) កំពុងផ្ទុកកូនរូបភាព...
about (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) អំពី
aboutpage (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) Project:អំពី
aboutsite (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) អំពី{{SITENAME}}
abusefilter (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) គ្រប់គ្រងតម្រងការបំពានច្បាប់
abusefilter-accountreserved (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) ឈ្មោះគណនីនេះ​ត្រូវបានរក្សាទុកសម្រាប់ឱ្យតម្រងការបំពានច្បាប់​ប្រើប្រាស់។
abusefilter-action-block (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) ហាមឃាត់
abusefilter-action-blockautopromote (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) Block autopromote
abusefilter-action-degroup (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) ដកចេញពីក្រុមនានា
abusefilter-action-disallow (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) មិន​អនុញ្ញាត​
abusefilter-action-rangeblock (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) Range-block
abusefilter-action-tag (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) ស្លាក
abusefilter-action-throttle (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) Throttle
abusefilter-action-warn (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) ព្រមាន​
abusefilter-autopromote-blocked (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) This action has been automatically identified as harmful, and it has been disallowed. In addition, as a security measure, some privileges routinely granted to established accounts have been temporarily revoked from your account. A brief description of the abuse rule which your action matched is: $1
abusefilter-block-anon (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) Block anonymous users
abusefilter-block-talk (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) talk page blocked
abusefilter-block-user (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) block registered users
abusefilter-blockautopromotereason (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) Autopromotion automatically delayed by abuse filter. Rule description: $1
abusefilter-blocked-display (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) This action has been automatically identified as harmful, and you have been prevented from executing it. In addition, to protect {{SITENAME}}, your user account and all associated IP addresses have been blocked from editing. If this has occurred in error, please contact an administrator. A brief description of the abuse rule which your action matched is: $1
abusefilter-blocker (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) តម្រងការបំពានច្បាប់
abusefilter-blockreason (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) ត្រូវបានរាំងខ្ទប់ជាស្វ័យប្រវត្តិ​ដោយតម្រងការបំពានច្បាប់។ ច្បាប់ចែងថា៖ $1
abusefilter-changeslist-examine (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) ត្រួត​ពិនិត្យ​
abusefilter-degrouped (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) This action has been automatically identified as harmful. Consequently, it has been disallowed, and, since your account is suspected of being compromised, all rights have been revoked. If you believe this to have been in error, please contact a bureaucrat with an explanation of this action, and your rights may be restored. A brief description of the abuse rule which your action matched is: $1
abusefilter-degroupreason (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) សិទ្ឋិ​ដែលត្រូវបានដកហូតជាស្វ័យប្រវត្តិ​ដោយតម្រងការបំពានច្បាប់។ ច្បាប់ចែងថា៖ $1
abusefilter-deleted (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) បានលុប
abusefilter-desc (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) Applies automatic heuristics to edits
abusefilter-diff-backhistory (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) Back to filter history
abusefilter-diff-info (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) ព័ត៌មាន​មូលដ្ឋាន​
abusefilter-diff-invalid (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) Unable to fetch the requested versions
abusefilter-diff-item (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) វត្ថុ​
abusefilter-diff-next (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) Newer change
abusefilter-diff-pattern (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) លក្ខខណ្ឌ​តម្រង
abusefilter-diff-prev (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) Older change
abusefilter-diff-title (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) ភាពខុសគ្នានៃកំណែនានា
abusefilter-diff-version (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) កំណែពី $1 {{GENDER:$3|ដោយ}} $2
abusefilter-disabled (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) មិនប្រើ
abusefilter-disallowed (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) This action has been automatically identified as harmful, and therefore disallowed. If you believe your action was constructive, please inform an administrator of what you were trying to do. A brief description of the abuse rule which your action matched is: $1
abusefilter-edit (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) Editing abuse filter
abusefilter-edit-action-block (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) ហាមឃាត់អ្នកប្រើប្រាស់ និង/ឬអាសយដ្ឋានIPពីការកែប្រែ
abusefilter-edit-action-blockautopromote (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) Revoke the user's autoconfirmed status
abusefilter-edit-action-blocktalk (ការពិភាក្សា) (បកប្រែ) Block the user and/or IP address from editing their own talk page
ទំព័រដំបូងទំព័រមុនទំព័របន្ទាប់ទំព័រចុងក្រោយ