ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមត្រូវការ

Jump to navigation Jump to search

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង០៩:២៤ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | ) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. ទំព័ររង‏‎ (២៨សមាជិក)
 2. វិគីសិស្ស​ប្អូន:លេខ 1 ទៅ 20‏‎ (២១សមាជិក)
 3. ទំព័រដែលគ្មានលិបិក្រម‏‎ (១៦សមាជិក)
 4. Files with no machine-readable author‏‎ (១៥សមាជិក)
 5. Files with no machine-readable description‏‎ (១៥សមាជិក)
 6. Files with no machine-readable license‏‎ (១៥សមាជិក)
 7. Files with no machine-readable source‏‎ (១៥សមាជិក)
 8. Template subpages‏‎ (៩សមាជិក)
 9. ច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងគ្រួសារ‏‎ (៦សមាជិក)
 10. ច្បាប់របបសារព័ត៌មាន‏‎ (៥សមាជិក)
 11. ច្បាប់សភាពាណិជ្ជកម្ម‏‎ (៥សមាជិក)
 12. ច្បាប់ឯកពន្ធភាព‏‎ (៥សមាជិក)
 13. Main page‏‎ (៤សមាជិក)
 14. ទ្រឹស្ដីចំនួន‏‎ (៤សមាជិក)
 15. លំហាត់ទ្រឹស្ដីចំនួន‏‎ (៤សមាជិក)
 16. DPL templates‏‎ (៣សមាជិក)
 17. Featured-book templates‏‎ (៣សមាជិក)
 18. Magic word templates‏‎ (៣សមាជិក)
 19. Metatemplates‏‎ (៣សមាជិក)
 20. Pages using deprecated source tags‏‎ (៣សមាជិក)
 21. Pages with non-numeric formatnum arguments‏‎ (៣សមាជិក)
 22. Template documentation‏‎ (៣សមាជិក)
 23. Text formatting templates‏‎ (៣សមាជិក)
 24. ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ‏‎ (៣សមាជិក)
 25. អាចារ្យស្វា‏‎ (៣សមាជិក)
 26. Exclude in print‏‎ (២សមាជិក)
 27. Internal link templates‏‎ (២សមាជិក)
 28. Pages needing tl updated‏‎ (២សមាជិក)
 29. Pages using DynamicPageList‏‎ (២សមាជិក)
 30. Pages using duplicate arguments in template calls‏‎ (២សមាជិក)
 31. Template namespace templates‏‎ (២សមាជិក)
 32. ទំព័រគំរូ:French‏‎ (២សមាជិក)
 33. ទំព័រទាំងឡាយដែលដាច់តំណភ្ជាប់‏‎ (២សមាជិក)
 34. ធម្មនិទាន‏‎ (២សមាជិក)
 35. សាសនា‏‎ (២សមាជិក)
 36. សាសនាគ្រិស្ត‏‎ (២សមាជិក)
 37. សៀវភៅដែលមានកំណែស.ឯ.ខ.‏‎ (២សមាជិក)
 38. Box templates‏‎ (១សមាជិក)
 39. Catalogue templates‏‎ (១សមាជិក)
 40. Featured Wikijunior book templates‏‎ (១សមាជិក)
 41. Featured books‏‎ (១សមាជិក)
 42. Featured recipe templates‏‎ (១សមាជិក)
 43. Namespace manipulation templates‏‎ (១សមាជិក)
 44. Navigational templates‏‎ (១សមាជិក)
 45. Page title templates‏‎ (១សមាជិក)
 46. Pages with ignored display titles‏‎ (១សមាជិក)
 47. Protection templates‏‎ (១សមាជិក)
 48. Subject‏‎ (១សមាជិក)
 49. Subject namespace templates‏‎ (១សមាជិក)
 50. Table formatting templates‏‎ (១សមាជិក)

មើល (មុន ៥០ | ) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)