ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមត្រូវការ

Jump to navigation Jump to search

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង១៤:២៤ ថ្ងៃសុក្រ ទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. ទំព័ររង‏‎ (២៨សមាជិក)
 2. វិគីសិស្ស​ប្អូន:លេខ 1 ទៅ 20‏‎ (២១សមាជិក)
 3. ទំព័រដែលគ្មានលិបិក្រម‏‎ (១៦សមាជិក)
 4. Files with no machine-readable author‏‎ (១៥សមាជិក)
 5. Files with no machine-readable description‏‎ (១៥សមាជិក)
 6. Files with no machine-readable license‏‎ (១៥សមាជិក)
 7. Files with no machine-readable source‏‎ (១៥សមាជិក)
 8. Template subpages‏‎ (៩សមាជិក)
 9. ច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងគ្រួសារ‏‎ (៦សមាជិក)
 10. ច្បាប់របបសារព័ត៌មាន‏‎ (៥សមាជិក)
 11. ច្បាប់សភាពាណិជ្ជកម្ម‏‎ (៥សមាជិក)
 12. ច្បាប់ឯកពន្ធភាព‏‎ (៥សមាជិក)
 13. Main page‏‎ (៤សមាជិក)
 14. DPL templates‏‎ (៣សមាជិក)
 15. Featured-book templates‏‎ (៣សមាជិក)
 16. Magic word templates‏‎ (៣សមាជិក)
 17. Metatemplates‏‎ (៣សមាជិក)
 18. Template documentation‏‎ (៣សមាជិក)
 19. Text formatting templates‏‎ (៣សមាជិក)
 20. ទំព័រទាំងឡាយដែលដាច់តំណភ្ជាប់‏‎ (៣សមាជិក)
 21. ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ‏‎ (៣សមាជិក)
 22. អាចារ្យស្វា‏‎ (៣សមាជិក)
 23. Exclude in print‏‎ (២សមាជិក)
 24. Internal link templates‏‎ (២សមាជិក)
 25. Pages needing tl updated‏‎ (២សមាជិក)
 26. Pages using duplicate arguments in template calls‏‎ (២សមាជិក)
 27. Template namespace templates‏‎ (២សមាជិក)
 28. ធម្មនិទាន‏‎ (២សមាជិក)
 29. សាសនា‏‎ (២សមាជិក)
 30. សាសនាគ្រិស្ត‏‎ (២សមាជិក)
 31. សៀវភៅដែលមានកំណែស.ឯ.ខ.‏‎ (២សមាជិក)
 32. Box templates‏‎ (១សមាជិក)
 33. Catalogue templates‏‎ (១សមាជិក)
 34. Featured Wikijunior book templates‏‎ (១សមាជិក)
 35. Featured books‏‎ (១សមាជិក)
 36. Featured recipe templates‏‎ (១សមាជិក)
 37. Namespace manipulation templates‏‎ (១សមាជិក)
 38. Navigational templates‏‎ (១សមាជិក)
 39. Page title templates‏‎ (១សមាជិក)
 40. Pages using invalid self-closed HTML tags‏‎ (១សមាជិក)
 41. Pages with ignored display titles‏‎ (១សមាជិក)
 42. Protection templates‏‎ (១សមាជិក)
 43. Subject‏‎ (១សមាជិក)
 44. Subject namespace templates‏‎ (១សមាជិក)
 45. Typing-aid templates‏‎ (១សមាជិក)
 46. Utility templates‏‎ (១សមាជិក)
 47. Wikimedia Foundation staff‏‎ (១សមាជិក)
 48. Works with non-existent author pages‏‎ (១សមាជិក)
 49. កម្មវិធីការស៊ីឝាប‏‎ (១សមាជិក)
 50. កម្មវិធីការស៊ីឝាប/ទំព័រគំរូ‏‎ (១សមាជិក)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)