ទំព័រគំរូ​ដែលលែងត្រូវបានប្រើ

Jump to navigation Jump to search

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង០៩:២៤ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

ទំព័រ​នេះ​មាន​រាយ​នាម​ទំព័រ​ទាំង​អស់​នៅ​ក្នុង​ប្រភេទ​ទំព័រគំរូ ដែល​មិន​បាន​រាប់​បញ្ជូល​ក្នុង​ទំព័រ​ដទៃ​ទៀត​។ សូម​ចងចាំ​ក្នុង​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​​តំណ​ភ្ជាប់​ផ្សេង​ៗ​ទៀត​ដែល​ភ្ជាប់​មក​ទំព័រ​គំរូ​មុន​នឹង​លុប​វា​ចោល​។

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៤០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៤០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. ទំព័រគំរូ:!‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 2. ទំព័រគំរូ:!!‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 3. ទំព័រគំរូ:!-‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 4. ទំព័រគំរូ:-!‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 5. ទំព័រគំរូ:Allbooks category‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 6. ទំព័រគំរូ:Allbooks category/core‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 7. ទំព័រគំរូ:Archive for converted LQT page‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 8. ទំព័រគំរូ:Archive for converted wikitext talk page‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 9. ទំព័រគំរូ:Bookshelves (all)‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 10. ទំព័រគំរូ:Category title‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 11. ទំព័រគំរូ:Center‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 12. ទំព័រគំរូ:Delete‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 13. ទំព័រគំរូ:FlowMention‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 14. ទំព័រគំរូ:Goodbook/Blank‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 15. ទំព័រគំរូ:Goodbook/Editintro‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 16. ទំព័រគំរូ:Goodbook/Radiation Oncology‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 17. ទំព័រគំរូ:Ha‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 18. ទំព័រគំរូ:Ha1‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 19. ទំព័រគំរូ:LQT Moved thread stub converted to Flow‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 20. ទំព័រគំរូ:LQT page converted to Flow‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 21. ទំព័រគំរូ:LQT post imported with different signature user‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 22. ទំព័រគំរូ:LQT post imported with supressed user‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 23. ទំព័រគំរូ:Linked‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 24. ទំព័រគំរូ:Nowraplinks‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 25. ទំព័រគំរូ:Ns:main‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 26. ទំព័រគំរូ:Pagetype‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 27. ទំព័រគំរូ:Parsable‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 28. ទំព័រគំរូ:Root subject‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 29. ទំព័រគំរូ:Root subject/core‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 30. ទំព័រគំរូ:Subject page‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 31. ទំព័រគំរូ:Table cell templates/doc‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 32. ទំព័រគំរូ:Talk other‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 33. ទំព័រគំរូ:Transclude‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 34. ទំព័រគំរូ:Wikitext talk page converted to Flow‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 35. ទំព័រគំរូ:ទីប្រសព្វចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 36. ទំព័រគំរូ:ទំព័រមុខវិជ្ជា‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 37. ទំព័រគំរូ:ធ្នើរសៀវភៅទាំងអស់‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 38. ទំព័រគំរូ:សៀវភៅល្អ/.ណែនាំកែប្រែ‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 39. ទំព័រគំរូ:សៀវភៅល្អ/កម្មវិធីការស៊ីឝាប‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 40. ទំព័រគំរូ:អន្តរៈផ្នែកចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)