ទំព័រគំរូ​ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់​ច្រើនបំផុត

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង១២:២២ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | ) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. ទំព័រគំរូ:Template other‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៧៣)
 2. ទំព័រគំរូ:Documentation/core‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៧៣)
 3. ទំព័រគំរូ:Documentation/core2‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៧២)
 4. ទំព័រគំរូ:Documentation‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៧១)
 5. ទំព័រគំរូ:Documentation subpage‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៥៧)
 6. ទំព័រគំរូ:Tl‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៤៧)
 7. ទំព័រគំរូ:Ombox/core‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៣៨)
 8. ទំព័រគំរូ:Ombox‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៣៧)
 9. ទំព័រគំរូ:Purge‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៣១)
 10. ទំព័រគំរូ:Header‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ២៨)
 11. ទំព័រគំរូ:Rule‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ២៥)
 12. ទំព័រគំរូ:BookCat‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ២៤)
 13. ទំព័រគំរូ:ឈ្មោះសៀវភៅពេញ‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ២៤)
 14. ទំព័រគំរូ:NumbersNav‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ២១)
 15. Module:Template‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៧)
 16. ពាក្យបណ្ដៅ/Contents‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៧)
 17. ទំព័រគំរូ:Softredirect‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៦)
 18. ទំព័រគំរូ:Tlx‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៥)
 19. ទំព័រគំរូ:High-risk‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១១)
 20. ទំព័រគំរូ:គ្រប់ធ្នើសៀវភៅ‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៩)
 21. ទំព័រគំរូ:Nowrap‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៩)
 22. ទំព័រគំរូ:នាវាជតិកម្មជំពូក‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៨)
 23. ទំព័រគំរូ:សៀវភៅដែលបានរក្សាទុកហើយ‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៨)
 24. ទំព័រគំរូ:ចំណងជើងសំណុំ‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៨)
 25. ទំព័រគំរូ:FULLBOOKNAME‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៧)
 26. ទំព័រគំរូ:File title‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៧)
 27. ទំព័រគំរូ:Str left‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៦)
 28. ទំព័រគំរូ:Bot‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៦)
 29. ទំព័រគំរូ:Select parameter‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៥)
 30. ទំព័រគំរូ:Random number‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៥)
 31. ទំព័រគំរូ:Rand‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៥)
 32. ទំព័រគំរូ:Mod‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៥)
 33. ទំព័រគំរូ:Image‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៥)
 34. ទំព័រគំរូ:Mbox-side‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៤)
 35. អ្នកប្រើប្រាស់:Vireax/Sidebar‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៤)
 36. ទំព័រគំរូ:BOOKNAME‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៤)
 37. ទំព័រគំរូ:Ambox/core‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៤)
 38. ទំព័រគំរូ:Ambox‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៤)
 39. ទំព័រគំរូ:ឈ្មោះសៀវភៅ‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៤)
 40. ទំព័រគំរូ:Robox/C3‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៤)
 41. ទំព័រគំរូ:Babel‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៤)
 42. ទំព័រគំរូ:Robox/C2‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៤)
 43. ទំព័រគំរូ:Robox/C1‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៤)
 44. ទំព័រគំរូ:ស្វាគមន៍‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៤)
 45. ទំព័រគំរូ:សៀវភៅល្អ/បញ្ជី‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៣)
 46. ទំព័រគំរូ:Clear‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៣)
 47. ទំព័រគំរូ:សៀវភៅល្អ‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៣)
 48. ទំព័រគំរូ:Px‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៣)
 49. ទំព័រគំរូ:NUMBEROFBOOKS‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៣)
 50. ទំព័រគំរូ:Goodbook/List‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៣)

មើល (មុន ៥០ | ) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)