ទំព័រដែលត្រូវបានការពារ

Jump to navigation Jump to search

ទំព័រនេះរាយបញ្ជីទំព័រដែលកំពុងត្រូវបានការពារ។ សម្រាប់បញ្ជីចំណងជើងទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្រោមការការពារមិនអោយបង្កើត សូមមើលនៅ ចំណងជើងត្រូវបានការពារ

ទំព័រដែលត្រូវបានការពារ
ត្រាពេលវេលា ទំព័រ ផុតកំណត់ អ្នកប្រើប្រាស់កំពុងការពារ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃការការពារ មូល​ហេតុ
មិនស្គាល់ Wikibooks:Protected pages១៧០២ បៃ ជារៀងរហូត អ្នកប្រើប្រាស់មិនស្គាល់ បានការពារពេញលេញ, ការពារជា​ថ្នាក់
មិនស្គាល់ Wikibooks:Nospam៤៣៣៤ បៃ ជារៀងរហូត អ្នកប្រើប្រាស់មិនស្គាល់ បានការពារពេញលេញ, ការពារជា​ថ្នាក់
មិនស្គាល់ អ្នកប្រើប្រាស់:Mercy១៩ បៃ ជារៀងរហូត អ្នកប្រើប្រាស់មិនស្គាល់ បានការពារពាក់កណ្តាល
ម៉ោង១៧:១៣ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ទំព័រដើម៥២៦៧ បៃ ជារៀងរហូត Tulsi (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក) បានការពារពាក់កណ្តាល ទំព័រដែលមានចរាចរកម្រិតខ្ពស់: Project's main page