ទំព័រ​ត្រូវការ

បញ្ជីទំព័រដែលមិនទាន់មានដែលមានតំណភ្ជាប់មកច្រើន ដោយមិនរាប់ចូលទំព័រដែលមានតែការបញ្ជូនបន្តមក។ សម្រាប់បញ្ជីទំព័រដែលមិនទាន់មានដែលមានការបញ្ជូនបន្តមក សូមមើល បញ្ជីការបញ្ជូនបន្តដែលខូច

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង១២:២២ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | ) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. Wikibooks:បាបេល‏‎ (៣៨ តំណភ្ជាប់)
 2. ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:Babel - អ្នកប្រើប្រាស់តាមភាសា‏‎ (៣៨ តំណភ្ជាប់)
 3. ពាក្យបណ្ដៅ/គ‏‎ (១៨ តំណភ្ជាប់)
 4. ពាក្យបណ្ដៅ/ឃ‏‎ (១៨ តំណភ្ជាប់)
 5. ពាក្យបណ្ដៅ/ញ‏‎ (១៨ តំណភ្ជាប់)
 6. ពាក្យបណ្ដៅ/ឌ‏‎ (១៨ តំណភ្ជាប់)
 7. ពាក្យបណ្ដៅ/ឍ‏‎ (១៨ តំណភ្ជាប់)
 8. ពាក្យបណ្ដៅ/ណ‏‎ (១៨ តំណភ្ជាប់)
 9. ពាក្យបណ្ដៅ/ថ‏‎ (១៨ តំណភ្ជាប់)
 10. ពាក្យបណ្ដៅ/ធ‏‎ (១៨ តំណភ្ជាប់)
 11. ពាក្យបណ្ដៅ/ន‏‎ (១៨ តំណភ្ជាប់)
 12. ពាក្យបណ្ដៅ/ប‏‎ (១៨ តំណភ្ជាប់)
 13. ពាក្យបណ្ដៅ/ភ‏‎ (១៨ តំណភ្ជាប់)
 14. ពាក្យបណ្ដៅ/យ‏‎ (១៨ តំណភ្ជាប់)
 15. ពាក្យបណ្ដៅ/ល‏‎ (១៨ តំណភ្ជាប់)
 16. ពាក្យបណ្ដៅ/វ‏‎ (១៨ តំណភ្ជាប់)
 17. ពាក្យបណ្ដៅ/ស្រៈពេញតួ‏‎ (១៨ តំណភ្ជាប់)
 18. ពាក្យបណ្ដៅ/ហ‏‎ (១៨ តំណភ្ជាប់)
 19. ពាក្យបណ្ដៅ/ឡ‏‎ (១៨ តំណភ្ជាប់)
 20. Wikibooks:ធ្នើសៀវភៅ ជីវវិទ្យា‏‎ (១៣ តំណភ្ជាប់)
 21. Wikibooks:ធ្នើសៀវភៅ គ្រប់ភាសា‏‎ (១២ តំណភ្ជាប់)
 22. Wikibooks:ធ្នើសៀវភៅ គ្រប់ល្បែងបញ្ញានិងអត្តពលកម្ម‏‎ (១២ តំណភ្ជាប់)
 23. Wikibooks:ធ្នើសៀវភៅ បច្ចេកវិទ្យា‏‎ (១២ តំណភ្ជាប់)
 24. Wikibooks:ធ្នើសៀវភៅ បច្ចេកវិទ្យាពត៌មាន‏‎ (១២ តំណភ្ជាប់)
 25. Wikibooks:ធ្នើសៀវភៅ ផ្នែកទន់ខំព្យូរើ‏‎ (១២ តំណភ្ជាប់)
 26. Wikibooks:ធ្នើសៀវភៅ មនុស្សជាតិ‏‎ (១២ តំណភ្ជាប់)
 27. Wikibooks:ធ្នើសៀវភៅ យ៉ាងមេច‏‎ (១២ តំណភ្ជាប់)
 28. Wikibooks:ធ្នើសៀវភៅ វិទ្យា‏‎ (១២ តំណភ្ជាប់)
 29. Wikibooks:ធ្នើសៀវភៅ អប់រំ‏‎ (១២ តំណភ្ជាប់)
 30. ទំព័រគំរូ:Template sandbox‏‎ (១២ តំណភ្ជាប់)
 31. Wikibooks:ធ្នើសៀវភៅ សិល្បៈ‏‎ (១០ តំណភ្ជាប់)
 32. Wikibooks:ធ្នើសៀវភៅទាំងអស់‏‎ (១០ តំណភ្ជាប់)
 33. Wikibooks:CCO‏‎ (៨ តំណភ្ជាប់)
 34. Wikibooks:WIW‏‎ (៧ តំណភ្ជាប់)
 35. Using Wikibooks‏‎ (៦ តំណភ្ជាប់)
 36. Wikibooks:Reading room/Assistance‏‎ (៦ តំណភ្ជាប់)
 37. មេឌាវិគី:Common.css‏‎ (៦ តំណភ្ជាប់)
 38. ទំព័រគំរូ:ROOTBOOKNAME‏‎ (៦ តំណភ្ជាប់)
 39. Cambodia 2.0‏‎ (៥ តំណភ្ជាប់)
 40. Science Projects‏‎ (៥ តំណភ្ជាប់)
 41. Sex Education‏‎ (៥ តំណភ្ជាប់)
 42. ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា‏‎ (៥ តំណភ្ជាប់)
 43. Wikibooks:Be bold‏‎ (៥ តំណភ្ជាប់)
 44. Wikibooks:Reading room/General‏‎ (៥ តំណភ្ជាប់)
 45. Wikibooks:Reading room/Projects‏‎ (៥ តំណភ្ជាប់)
 46. ទំព័រគំរូ:Babel‏‎ (៥ តំណភ្ជាប់)
 47. LaTeX‏‎ (៤ តំណភ្ជាប់)
 48. Scholarship Information‏‎ (៤ តំណភ្ជាប់)
 49. វិគីសៀវភៅ:ស្វាគមន៍‏‎ (៤ តំណភ្ជាប់)
 50. មេឌាវិគី:Common.js‏‎ (៤ តំណភ្ជាប់)

មើល (មុន ៥០ | ) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)