នាំទំព័រចេញ

Jump to navigation Jump to search

អ្នកអាចនាំចេញ អត្ថបទ និង ប្រវត្តិកែប្រែ នៃ​ មួយទំព័រ ឬ នៃ មួយសំណុំទំព័រ ទៅ ក្នុង ឯកសារ XML ។ ឯកសារ​ទាំងនេះ អាចត្រូវបាន នាំចេញទៅ វិគី ផ្សេង ដែលមានប្រើប្រាស់ មីឌាវិគី តាម រយះ នាំចូល ទំព័រ

ដើម្បី នាំចេញ ទំព័រ, អ្នកត្រូវ បញ្ចូលចំណងជើង ក្នុងប្រអប់អត្ថបទ ខាងក្រោម, មួយចំណងជើង ក្នុងមួយបន្ទាត់, និង ជ្រើសយក កំណែ តាមបំណង របស់អ្នក (កំណែចាស់ ឬ កំណែថ្មី), រួមនឹង ប្រវត្តិ នៃ​ទំព័រ, ឬ ត្រឹមតែ កំណែបច្ចុប្បន្ន ដែលមានព័ត៌មាន អំពី កំណែប្រែ ចុងក្រោយ។

ក្នុងករណី បន្ទាប់ អ្នកអាចប្រើប្រាស់ តំណភ្ជាប់, ដូចជា ពិសេស:នាំចេញ/ទំព័រដើម ចំពោះ ទំព័រ "ទំព័រដើម"។