ឯកសារត្រូវការ

Jump to navigation Jump to search

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង០៩:២៤ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

The following files are used but do not exist. Files from foreign repositories may be listed despite existing. Any such false positives will be struck out. Additionally, pages that embed files that do not exist are listed in ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ទំព័រទាំងឡាយដែលដាច់តំណភ្ជាប់.

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | ) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. ឯកសារ:Office-book.svg‏‎ (៧៤ តំណភ្ជាប់)
 2. ឯកសារ:Edit-copy green.svg‏‎ (៣០ តំណភ្ជាប់)
 3. ឯកសារ:Redirectltr.png‏‎ (២៧ តំណភ្ជាប់)
 4. ឯកសារ:Redirect arrow without text.svg‏‎ (១៥ តំណភ្ជាប់)
 5. ឯកសារ:Ambox Content.svg‏‎ (១២ តំណភ្ជាប់)
 6. ឯកសារ:Ambox important.svg‏‎ (១២ តំណភ្ជាប់)
 7. ឯកសារ:Commons-logo.svg‏‎ (១២ តំណភ្ជាប់)
 8. ឯកសារ:Wikimedia Community Logo.svg‏‎ (១០ តំណភ្ជាប់)
 9. ឯកសារ:At sign.svg‏‎ (៨ តំណភ្ជាប់)
 10. ឯកសារ:Crystal Clear action run.svg‏‎ (៨ តំណភ្ជាប់)
 11. ឯកសារ:Wikipedia-logo.png‏‎ (៦ តំណភ្ជាប់)
 12. ឯកសារ:Information icon4.svg‏‎ (៥ តំណភ្ជាប់)
 13. ឯកសារ:Wikipedia-logo-v2.svg‏‎ (៥ តំណភ្ជាប់)
 14. ឯកសារ:Wikisource-logo.svg‏‎ (៥ តំណភ្ជាប់)
 15. ឯកសារ:Buggie.svg‏‎ (៤ តំណភ្ជាប់)
 16. ឯកសារ:Wikidata-logo.svg‏‎ (៤ តំណភ្ជាប់)
 17. ឯកសារ:Wikimedia Cloud Services logo.svg‏‎ (៤ តំណភ្ជាប់)
 18. ឯកសារ:Wiktionary small.svg‏‎ (៤ តំណភ្ជាប់)
 19. ឯកសារ:Gnome-mime-application-pdf.svg‏‎ (៣ តំណភ្ជាប់)
 20. ឯកសារ:MediaWiki-2020-icon.svg‏‎ (៣ តំណភ្ជាប់)
 21. ឯកសារ:Nuvola apps bookcase.svg‏‎ (៣ តំណភ្ជាប់)
 22. ឯកសារ:Wikibooks-logo.svg‏‎ (៣ តំណភ្ជាប់)
 23. ឯកសារ:Wikinews-logo.svg‏‎ (៣ តំណភ្ជាប់)
 24. ឯកសារ:Wikiversity-logo.svg‏‎ (៣ តំណភ្ជាប់)
 25. ឯកសារ:2rightarrow.png‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 26. ឯកសារ:Ambox warning pn.svg‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 27. ឯកសារ:BTS Surasak Aug2014.jpg‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 28. ឯកសារ:Book important2.svg‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 29. ឯកសារ:Circle-icons-megaphone.svg‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 30. ឯកសារ:Edit-clear.svg‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 31. ឯកសារ:Emblem-question-yellow.svg‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 32. ឯកសារ:Example.svg‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 33. ឯកសារ:Face-smile.svg‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 34. ឯកសារ:Featured book en.svg‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 35. ឯកសារ:Gnome globe current event.svg‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 36. ឯកសារ:Internet-group-chat.svg‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 37. ឯកសារ:Merge-arrows.svg‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 38. ឯកសារ:Merge-split-transwiki default.svg‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 39. ឯកសារ:Metawiki.svg‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 40. ឯកសារ:Padlock-silver-medium.svg‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 41. ឯកសារ:Unbalanced scales.svg‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 42. ឯកសារ:Wikimedia-logo-35px.png‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 43. ឯកសារ:Wikinews-logo-51px.png‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 44. ឯកសារ:Wikiquote-logo-51px.png‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 45. ឯកសារ:Wikiquote-logo.svg‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 46. ឯកសារ:Wikisource-logo.png‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 47. ឯកសារ:Wikispecies-logo-35px.png‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 48. ឯកសារ:Wikispecies-logo.svg‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 49. ឯកសារ:Wikiversity-logo-41px.png‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 50. ឯកសារ:Wikivoyage-Logo-v3-icon.svg‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)

មើល (មុន ៥០ | ) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)