ស្វែងរកតំណភ្ជាប់ខាង​ក្រៅ​

Jump to navigation Jump to search

Wildcards ដូចជា "*.wikipedia.org" អាចប្រើបាន។ តំរូវអោយមានយ៉ាងហោចណាស់អោយមានដូម៉ែនកំរិតលើគេ ឧទាហរណ៍ "*.org"។
ប្រូតូខូលប្រើបាន៖ bitcoin:, ftp://, ftps://, geo:, git://, gopher://, http://, https://, irc://, ircs://, magnet:, mailto:, mms://, news:, nntp://, redis://, sftp://, sip:, sips:, sms:, ssh://, svn://, tel:, telnet://, urn:, worldwind://, xmpp: (តាមលំនាំដើមជា http:// ប្រសិនបើគ្មានបញ្ជាក់ប្រូតូខូល)។

ស្វែងរកតំណភ្ជាប់ខាង​ក្រៅ​