មើលទិន្នន័យអន្តរវិគី

Jump to navigation Jump to search

នេះ​គឺជា​ទិដ្ឋភាពទូទៅ​នៃ​តារាង​អន្តរវិគី​ ដែលផ្ដល់និយមន័យដល់បុព្វបទខ្លីៗ ដែលប្រើសម្រាប់ភ្ជាប់យ៉ាងរហ័សទៅកាន់វិគីដទៃនិងវិបសាយខាងក្រៅ។ សូមអានពីរបៀបប្រើប្រាស់នៅ the manual on MediaWiki.org

កំណត់សម្គាល់
បុព្វបទ Interwiki prefix to be used in [[prefix:pagename]] wikitext syntax.
URL Template for URLs. The placeholder $1 will be replaced by the pagename in [[prefix:pagename]].
Forward បាទ/ចាស៎ External HTTP requests to the local wiki using this interwiki prefix will be redirected to the target URL of the interwiki (i.e. treated like links to local pages).
ទេ External HTTP requests to the local wiki using this interwiki prefix in the URL will result in a "ចំណងជើង​មិនល្អ" error page.
Transclude បាទ/ចាស៎ If wikitext syntax {{prefix:pagename}} is used, allow template/page transclusion from the foreign wiki if interwiki transclusions are enabled in general (scary transclusion).
ទេ Do not allow {{prefix:pagename}} to transclude foreign templates/pages, rather look for a local page in the template namespace.

Interwiki prefixes

បុព្វបទURLForwardTransclude
acronymhttps://www.acronymfinder.com/$1.htmlទេ-
advisoryhttps://advisory.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
advogatohttp://www.advogato.org/$1ទេ-
aewhttps://wiki.arabeyes.org/$1ទេ-
appropediahttp://www.appropedia.org/$1ទេ-
aquariumwikihttps://www.theaquariumwiki.com/$1ទេ-
arborwikihttps://localwiki.org/ann-arbor/$1ទេ-
arxivhttps://arxiv.org/abs/$1ទេ-
badenhttp://www.stadtwiki-baden-baden.de/wiki/$1/ទេ-
battlestarwikihttps://en.battlestarwiki.org/$1ទេ-
bcnbiohttp://historiapolitica.bcn.cl/resenas_parlamentarias/wiki/$1ទេ-
beachahttp://www.beachapedia.org/$1ទេ-
betawikihttps://translatewiki.net/wiki/$1ទេ-
bibcodehttps://ui.adsabs.harvard.edu/abs/$1/abstractទេ-
bibliowikihttps://wikilivres.org/wiki/$1ទេ-
bluwikihttp://bluwiki.com/go/$1ទេ-
botwikihttps://meta.wikimedia.org/wiki/Interwiki_map/discontinued#Botwikiបាទ/ចាស៎-
boxrechttps://boxrec.com/en/boxer/$1ទេ-
bugzillahttps://bugzilla.wikimedia.org/show_bug.cgi?id=$1បាទ/ចាស៎-
bulbahttps://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/$1ទេ-
chttps://commons.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
c2http://c2.com/cgi/wiki?$1ទេ-
c2findhttp://c2.com/cgi/wiki?FindPage&value=$1ទេ-
cache//www.google.com/search?q=cache:$1ទេ-
ĉejhttp://esperanto.blahus.cz/cxej/vikio/index.php/$1ទេ-
centralwikiahttps://community.fandom.com/wiki/$1ទេ-
chejhttp://esperanto.blahus.cz/cxej/vikio/index.php/$1ទេ-
choralwikihttp://www.cpdl.org/wiki/index.php/$1ទេ-
citizendiumhttp://en.citizendium.org/wiki/$1ទេ-
comixpediahttp://www.comixpedia.org/index.php?title=$1ទេ-
commonshttps://commons.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
communityschemehttp://community.schemewiki.org/?c=s&key=$1ទេ-
communitywikihttps://communitywiki.org/$1ទេ-
comunehttp://rete.comuni-italiani.it/wiki/$1ទេ-
creativecommons//creativecommons.org/licenses/$1ទេ-
creativecommonswikihttps://wiki.creativecommons.org/$1ទេ-
cxejhttp://esperanto.blahus.cz/cxej/vikio/index.php/$1ទេ-
dcchttp://www.dccwiki.com/$1ទេ-
dcdatabasehttps://dc.fandom.com/$1ទេ-
dcmahttp://christian-morgenstern.de/dcma/index.php?title=$1ទេ-
debianhttps://wiki.debian.org/$1ទេ-
delicious//www.delicious.com/tag/$1ទេ-
devmohttps://developer.mozilla.org/en/docs/$1ទេ-
dico//dicoado.org/dico/$1ទេ-
dicoado//fr.dicoado.org/dico/$1ទេ-
dictionaryhttp://www.dict.org/bin/Dict?Database=*&Form=Dict1&Strategy=*&Query=$1ទេ-
dicthttp://www.dict.org/bin/Dict?Database=*&Form=Dict1&Strategy=*&Query=$1ទេ-
disinfopediahttps://sourcewatch.org/index.php/$1ទេ-
distributedproofreadershttp://www.pgdp.net/wiki/$1ទេ-
distributedproofreaderscahttp://www.pgdpcanada.net/wiki/index.php/$1ទេ-
dmozhttps://curlie.org/$1ទេ-
dmozshttps://curlie.org/search?q=$1ទេ-
doi//doi.org/$1ទេ-
donatehttps://donate.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
doom_wikihttps://doom.fandom.com/wiki/$1ទេ-
downloadhttps://releases.wikimedia.org/$1បាទ/ចាស៎-
dbdumphttps://dumps.wikimedia.org/$1/latest/បាទ/ចាស៎-
dpdhttp://lema.rae.es/dpd/?key=$1ទេ-
dplahttps://dp.la/item/$1ទេ-
draehttp://dle.rae.es/?w=$1ទេ-
dreamhosthttp://wiki.dreamhost.com/index.php/$1ទេ-
drumcorpswikihttp://www.drumcorpswiki.com/index.php/$1ទេ-
dwjwikihttp://www.suberic.net/cgi-bin/dwj/wiki.cgi?$1ទេ-
ecorealityhttp://www.EcoReality.org/wiki/$1ទេ-
elibrehttp://enciclopedia.us.es/index.php/$1ទេ-
emacswikihttps://www.emacswiki.org/emacs?$1ទេ-
encychttp://encyc.org/wiki/$1ទេ-
energiewikihttp://www.netzwerk-energieberater.de/wiki/index.php/$1ទេ-
englyphwikihttp://en.glyphwiki.org/wiki/$1ទេ-
enkolhttp://enkol.pl/$1ទេ-
eokulturcentrohttp://esperanto.toulouse.free.fr/nova/wikini/wakka.php?wiki=$1ទេ-
esolanghttp://esolangs.org/wiki/$1ទេ-
etherpadhttps://etherpad.wikimedia.org/$1បាទ/ចាស៎-
ethnologue//www.ethnologue.com/language/$1ទេ-
ethnologuefamily//www.ethnologue.com/show_family.asp?subid=$1ទេ-
evowikihttp://wiki.cotch.net/index.php/$1ទេ-
exoticahttps://www.exotica.org.uk/wiki/$1ទេ-
fanimutationwikihttp://wiki.animutationportal.com/index.php/$1ទេ-
fedora//fedoraproject.org/wiki/$1ទេ-
finalfantasyhttps://finalfantasy.fandom.com/wiki/$1ទេ-
finnixhttps://www.finnix.org/$1ទេ-
flickruser//www.flickr.com/people/$1ទេ-
flickrphoto//www.flickr.com/photo.gne?id=$1ទេ-
floralwikihttp://www.floralwiki.co.uk/wiki/$1ទេ-
foldochttp://foldoc.org/$1ទេ-
foundationhttps://foundation.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
foundationsitehttps://wikimediafoundation.org/$1បាទ/ចាស៎-
foxwikihttp://fox.wikis.com/wc.dll?Wiki~$1ទេ-
freebiohttp://freebiology.org/wiki/$1ទេ-
freebsdmanhttps://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?apropos=1&query=$1ទេ-
freeculturewikihttp://wiki.freeculture.org/index.php/$1ទេ-
freedomdefinedhttps://freedomdefined.org/$1ទេ-
freefeelhttp://freefeel.org/wiki/$1ទេ-
freekiwikihttp://wiki.freegeek.org/index.php/$1ទេ-
freenodeirc://irc.freenode.net/$1ទេ-
freesoft//directory.fsf.org/wiki/$1ទេ-
ganfydhttp://ganfyd.org/index.php?title=$1ទេ-
gardenologyhttp://www.gardenology.org/wiki/$1ទេ-
gausswikihttp://gauss.ffii.org/$1ទេ-
gentoo//wiki.gentoo.org/wiki/$1ទេ-
genwikihttp://wiki.genealogy.net/index.php/$1ទេ-
gerrithttps://gerrit.wikimedia.org/r/$1បាទ/ចាស៎-
githttps://gerrit.wikimedia.org/g/$1បាទ/ចាស៎-
gitlabhttps://gitlab.wikimedia.org/$1បាទ/ចាស៎-
globalcontribshttps://guc.toolforge.org/?user=$1ទេ-
glottologhttps://glottolog.org/glottolog?iso=$1ទេ-
glottopedia//glottopedia.org/index.php/$1ទេ-
google//www.google.com/search?q=$1ទេ-
googledefine//www.google.com/search?q=define:$1ទេ-
googlegroups//groups.google.com/groups?q=$1ទេ-
guildwarswikihttps://wiki.guildwars.com/wiki/$1ទេ-
guildwikihttps://guildwars.fandom.com/wiki/$1ទេ-
gucprefixhttps://guc.toolforge.org/?isPrefixPattern=1&src=rc&user=$1ទេ-
gutenberghttps://www.gutenberg.org/ebooks/$1ទេ-
gutenbergwikihttp://www.gutenberg.org/wiki/$1ទេ-
hackerspaceshttp://wiki.hackerspaces.org/$1ទេ-
h2wikihttp://halowiki.net/p/$1ទេ-
hammondwikihttp://www.dairiki.org/HammondWiki/index.php3?$1ទេ-
hdlhttp://hdl.handle.net/$1ទេ-
heraldikhttps://heraldik-wiki.de/wiki/$1ទេ-
horizonlabshttps://horizon.wikimedia.org/$1បាទ/ចាស៎-
hrwikihttp://www.hrwiki.org/index.php/$1ទេ-
hrfwikihttp://fanstuff.hrwiki.org/index.php/$1ទេ-
hupwikihttp://wiki.hup.hu/index.php/$1ទេ-
iarchive//archive.org/details/$1ទេ-
imdbnamehttps://www.imdb.com/name/nm$1/ទេ-
imdbtitlehttps://www.imdb.com/title/tt$1/ទេ-
imdbcompanyhttps://www.imdb.com/company/co$1/ទេ-
imdbcharacterhttps://www.imdb.com/character/ch$1/ទេ-
incubatorhttps://incubator.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
infosecpediahttp://infosecpedia.org/wiki/$1ទេ-
infospherehttps://theinfosphere.org/$1ទេ-
ircirc://irc.libera.chat/$1ទេ-
ircsircs://irc.libera.chat/$1ទេ-
ircrcirc://irc.wikimedia.org/$1បាទ/ចាស៎-
rcircirc://irc.wikimedia.org/$1បាទ/ចាស៎-
iso639-3https://iso639-3.sil.org/code/$1ទេ-
issnhttps://www.worldcat.org/issn/$1ទេ-
iuridictumhttps://iuridictum.pecina.cz/w/$1ទេ-
jaglyphwikihttp://glyphwiki.org/wiki/$1ទេ-
jefohttp://esperanto-jeunes.org/wiki/$1ទេ-
jerseydatabasehttp://jerseydatabase.com/wiki.php?id=$1ទេ-
jirahttps://jira.toolserver.org/browse/$1ទេ-
jspwikihttp://www.ecyrd.com/JSPWiki/Wiki.jsp?page=$1ទេ-
jstorhttp://www.jstor.org/journals/$1ទេ-
kamelohttp://kamelopedia.mormo.org/index.php/$1ទេ-
karlsruhehttps://ka.stadtwiki.net/$1ទេ-
kinowikihttp://kino.skripov.com/index.php/$1ទេ-
komicawiki//wiki.komica.org/?$1ទេ-
kontuwikihttp://kontu.wiki/$1ទេ-
lexemeshttps://www.wikidata.org/w/index.php?search=$1&ns146=1បាទ/ចាស៎-
liberachatircs://irc.libera.chat/$1ទេ-
libreplanet//libreplanet.org/wiki/$1ទេ-
lingualibre//lingualibre.org/wiki/$1ទេ-
linguistlist//linguistlist.org/forms/langs/LLDescription.cfm?code=$1ទេ-
linuxwikihttp://www.linuxwiki.de/$1ទេ-
linuxwikidehttp://www.linuxwiki.de/$1ទេ-
listarchivehttps://lists.wikimedia.org/hyperkitty/$1បាទ/ចាស៎-
liswikihttps://liswiki.org/wiki/$1ទេ-
literateprogramshttp://en.literateprograms.org/$1ទេ-
livepediahttp://www.livepedia.gr/index.php?title=$1ទេ-
localwikihttps://localwiki.org/$1ទេ-
lojbanhttps://mw.lojban.org/papri/$1ទេ-
lokalhistoriewikihttps://lokalhistoriewiki.no/wiki/$1ទេ-
lostpediahttps://lostpedia.fandom.com/wiki/$1ទេ-
lqwikihttp://wiki.linuxquestions.org/wiki/$1ទេ-
luxohttps://guc.toolforge.org/?user=$1ទេ-
mailhttps://lists.wikimedia.org/postorius/lists/$1.lists.wikimedia.org/បាទ/ចាស៎-
mailarchivehttps://lists.wikimedia.org/pipermail/$1បាទ/ចាស៎-
mariowikihttps://www.mariowiki.com/$1ទេ-
marveldatabasehttp://www.marveldatabase.com/wiki/index.php/$1ទេ-
meatballhttp://meatballwiki.org/wiki/$1ទេ-
mwhttps://www.mediawiki.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
mediazillahttps://bugzilla.wikimedia.org/$1បាទ/ចាស៎-
memoryalphahttps://memory-alpha.fandom.com/wiki/$1ទេ-
metawikihttps://meta.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
metawikimediahttps://meta.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
metawikipediahttps://meta.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
mineralienatlashttps://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/$1ទេ-
mixnmatchhttps://mix-n-match.toolforge.org/#/catalog/$1ទេ-
moinmoinhttps://moinmo.in/$1ទេ-
monstropediahttp://www.monstropedia.org/?title=$1ទេ-
mosapediahttp://mosapedia.de/wiki/index.php/$1ទេ-
mozcomhttps://mozilla.fandom.com/wiki/$1ទេ-
mozillawikihttps://wiki.mozilla.org/$1ទេ-
mozillazinekbhttp://kb.mozillazine.org/$1ទេ-
musicbrainzhttp://musicbrainz.org/doc/$1ទេ-
mediawikiwikihttps://www.mediawiki.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
mwodhttps://www.merriam-webster.com/dictionary/$1ទេ-
mwothttps://www.merriam-webster.com/thesaurus/$1ទេ-
nkcellshttp://www.nkcells.info/index.php?title=$1ទេ-
nlabhttps://ncatlab.org/nlab/show/$1ទេ-
narahttps://catalog.archives.gov/id/$1ទេ-
nosmokehttp://no-smok.net/nsmk/$1ទេ-
nosthttps://nostalgia.wikipedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
nostalgiahttps://nostalgia.wikipedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
oeis//oeis.org/$1ទេ-
oldwikisourcehttps://wikisource.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
olpchttp://wiki.laptop.org/go/$1ទេ-
omegawikihttp://www.omegawiki.org/Expression:$1ទេ-
onelookhttps://www.onelook.com/?ls=b&w=$1ទេ-
openlibraryhttp://openlibrary.org/$1ទេ-
openstreetmap//wiki.openstreetmap.org/wiki/$1ទេ-
openwetwarehttps://openwetware.org/wiki/$1ទេ-
opera7wikihttp://operawiki.info/$1ទេ-
organicdesignhttps://www.organicdesign.co.nz/$1ទេ-
orthodoxwikihttps://orthodoxwiki.org/$1ទេ-
osmwiki//wiki.openstreetmap.org/wiki/$1ទេ-
otrshttps://ticket.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketID=$1បាទ/ចាស៎-
otrswikihttps://vrt-wiki.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
ourmediahttps://www.socialtext.net/ourmedia/index.cgi?$1ទេ-
outreachhttps://outreach.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
outreachwikihttps://outreach.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
owasphttps://www.owasp.org/index.php/$1ទេ-
panawikihttp://wiki.alairelibre.net/index.php?title=$1ទេ-
patwikihttp://gauss.ffii.org/$1ទេ-
pawshttps://public.paws.wmcloud.org/$1ទេ-
personaltelcohttps://personaltelco.net/wiki/$1ទេ-
petscanhttps://petscan.wmflabs.org/?psid=$1ទេ-
phabhttps://phabricator.wikimedia.org/$1បាទ/ចាស៎-
phabricatorhttps://phabricator.wikimedia.org/$1បាទ/ចាស៎-
phwikihttp://www.pocketheaven.com/ph/wiki/index.php?title=$1ទេ-
phpwikihttp://phpwiki.sourceforge.net/phpwiki/index.php?$1ទេ-
planetmathhttps://planetmath.org/alphabetical.htmlទេ-
pmeghttp://www.bertilow.com/pmeg/$1ទេ-
pmidhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/$1?dopt=Abstractទេ-
pokewikihttp://pokewiki.de/$1ទេ-
pokéwikihttp://pokewiki.de/$1ទេ-
policyhttps://policy.wikimedia.org/$1បាទ/ចាស៎-
proofwiki//www.proofwiki.org/wiki/$1ទេ-
pyrevhttps://www.mediawiki.org/wiki/Special:Code/pywikipedia/$1បាទ/ចាស៎-
pythoninfo//wiki.python.org/moin/$1ទេ-
pythonwikihttp://www.pythonwiki.de/$1ទេ-
pywikihttp://c2.com/cgi/wiki?$1ទេ-
qualityhttps://quality.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
quarryhttps://quarry.wmcloud.org/$1ទេ-
regiowikihttps://regiowiki.at/wiki/$1ទេ-
revhttps://www.mediawiki.org/wiki/Special:Code/MediaWiki/$1បាទ/ចាស៎-
revohttp://purl.org/NET/voko/revo/art/$1.htmlទេ-
rfc//tools.ietf.org/html/rfc$1ទេ-
rheinneckarhttp://rhein-neckar-wiki.de/$1ទេ-
robowikihttp://robowiki.net/?$1ទេ-
rodovidhttp://en.rodovid.org/wk/$1ទេ-
rowikihttp://wiki.rennkuckuck.de/index.php/$1ទេ-
rthttps://rt.wikimedia.org/Ticket/Display.html?id=$1បាទ/ចាស៎-
s23wikihttp://s23.org/wiki/$1ទេ-
scholar//scholar.google.com/scholar?q=$1ទេ-
schoolswphttp://schools-wikipedia.org/ទេ-
scoreshttps://imslp.org/wiki/$1ទេ-
scoutwikihttp://en.scoutwiki.org/$1ទេ-
scramblehttp://www.scramble.nl/wiki/index.php?title=$1ទេ-
seapighttp://www.seapig.org/$1ទេ-
seattlewikihttps://seattle.fandom.com/wiki/$1ទេ-
slwikihttp://wiki.secondlife.com/wiki/$1ទេ-
semantic-mw//www.semantic-mediawiki.org/wiki/$1ទេ-
senseislibraryhttps://senseis.xmp.net/?$1ទេ-
sep11//meta.wikimedia.org/wiki/Sep11wikiបាទ/ចាស៎-
sharemap//sharemap.org/$1ទេ-
silcodehttp://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=$1ទេ-
slashdothttps://slashdot.org/article.pl?sid=$1ទេ-
sourceforgehttps://sourceforge.net/$1ទេ-
spcomhttps://spcom.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
specieshttps://species.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
squeakhttp://wiki.squeak.org/squeak/$1ទេ-
statshttps://stats.wikimedia.org/$1បាទ/ចាស៎-
stewardryhttps://meta.toolforge.org/stewardry/?wiki=$1ទេ-
strategyhttps://strategy.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
strategywikihttps://strategywiki.org/wiki/$1ទេ-
sulutilhttps://meta.wikimedia.org/wiki/Special:CentralAuth/$1បាទ/ចាស៎-
swtrainhttp://train.spottingworld.com/$1ទេ-
svnhttps://svn.wikimedia.org/viewvc/mediawiki/$1?view=logបាទ/ចាស៎-
swinbrain//swinbrain.ict.swin.edu.au/wiki/$1ទេ-
tabwikihttp://www.tabwiki.com/index.php/$1ទេ-
tclerswikihttp://wiki.tcl.tk/$1ទេ-
technoratihttp://www.technorati.com/search/$1ទេ-
tenwikihttps://ten.wikipedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
testwikihttps://test.wikipedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
testwikidatahttps://test.wikidata.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
test2wikihttps://test2.wikipedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
tfwikihttps://tfwiki.net/wiki/$1ទេ-
thelemapediahttp://www.thelemapedia.org/index.php/$1ទេ-
theopediahttp://www.theopedia.com/$1ទេ-
thinkwikihttp://www.thinkwiki.org/wiki/$1ទេ-
tickethttps://ticket.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketNumber=$1បាទ/ចាស៎-
tmbwhttp://tmbw.net/wiki/$1ទេ-
tmnethttp://www.technomanifestos.net/?$1ទេ-
tmwikihttp://www.EasyTopicMaps.com/?page=$1ទេ-
toolforgehttps://iw.toolforge.org/$1ទេ-
toollabshttps://iw.toolforge.org/$1ទេ-
tools//toolserver.org/$1ទេ-
tswiki//www.mediawiki.org/wiki/Toolserver:$1បាទ/ចាស៎-
translatewikihttps://translatewiki.net/wiki/$1ទេ-
tvivhttp://tviv.org/wiki/$1ទេ-
tvtropeshttp://www.tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/$1ទេ-
twikihttp://twiki.org/cgi-bin/view/$1ទេ-
twlhttps://wikipedialibrary.wmflabs.org/search/?q=$1ទេ-
tyvawikihttp://www.tyvawiki.org/index.php?title=$1ទេ-
umaphttps://umap.openstreetmap.fr/$1ទេ-
uncyclopediahttps://meta.wikimedia.org/wiki/Interwiki_map/discontinued#uncyclopediaបាទ/ចាស៎-
unihanhttp://www.unicode.org/cgi-bin/GetUnihanData.pl?codepoint=$1ទេ-
unrealhttp://wiki.beyondunreal.com/wiki/$1ទេ-
urbandicthttp://www.urbandictionary.com/define.php?term=$1ទេ-
usejhttp://www.tejo.org/usej/$1ទេ-
usemodhttp://www.usemod.com/cgi-bin/wiki.pl?$1ទេ-
usabilityhttps://usability.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
utrshttps://utrs-beta.wmflabs.org/appeal/$1ទេ-
vikidia//fr.vikidia.org/wiki/$1ទេ-
viafhttps://viaf.org/viaf/$1ទេ-
vloshttps://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/$1ទេ-
vkolhttp://kol.coldfront.net/thekolwiki/index.php/$1ទេ-
votewikihttps://vote.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
vrtwikihttps://vrt-wiki.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
vrtshttps://ticket.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketID=$1បាទ/ចាស៎-
weirdgloophttps://meta.weirdgloop.org/w/$1ទេ-
werelatehttps://www.werelate.org/wiki/$1ទេ-
wghttps://wg-en.wikipedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wikiahttps://community.fandom.com/wiki/w:c:$1ទេ-
wikiasitehttps://community.fandom.com/wiki/w:c:$1ទេ-
wikiapiary//wikiapiary.com/wiki/$1ទេ-
wikibookshttps://en.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wikichristianhttp://www.wikichristian.org/index.php?title=$1ទេ-
wikicitieshttps://community.fandom.com/wiki/w:$1ទេ-
wikicityhttps://community.fandom.com/wiki/w:c:$1ទេ-
wikiconferencehttps://wikiconference.org/wiki/$1ទេ-
wikidatahttps://www.wikidata.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wikiedudashboardhttps://dashboard.wikiedu.org/$1ទេ-
wikif1http://www.wikif1.org/$1ទេ-
wikifur//en.wikifur.com/wiki/$1ទេ-
wikihowhttps://www.wikihow.com/$1ទេ-
wikiindexhttp://wikiindex.org/$1ទេ-
wikilemonhttp://wiki.illemonati.com/$1ទេ-
wikilivreshttps://wikilivres.org/wiki/$1ទេ-
wikilivresruhttp://wikilivres.ru/$1ទេ-
wikimac-dehttp://apfelwiki.de/wiki/Main/$1ទេ-
wikimediahttps://foundation.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wikinewshttps://en.wikinews.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wikinfohttp://wikinfo.org/w/index.php/$1ទេ-
wikinvesthttps://meta.wikimedia.org/wiki/Interwiki_map/discontinued#Wikinvestបាទ/ចាស៎-
wikiotics//wikiotics.org/$1ទេ-
wikipapershttp://wikipapers.referata.com/wiki/$1ទេ-
wikipediahttps://en.wikipedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wikipediawikipediahttps://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:$1បាទ/ចាស៎-
wikiquotehttps://en.wikiquote.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wikisophiahttp://wikisophia.org/index.php?title=$1ទេ-
wikisourcehttps://en.wikisource.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wikisphttps://wikisp.org/wiki/$1ទេ-
wikispecieshttps://species.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wikispothttp://wikispot.org/?action=gotowikipage&v=$1ទេ-
wikiskriptahttp://www.wikiskripta.eu/index.php/$1ទេ-
wikitechhttps://wikitech.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
labsconsolehttps://wikitech.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wikitihttp://wikiti.denglend.net/index.php?title=$1ទេ-
wikiversityhttps://en.wikiversity.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wikivoyagehttps://en.wikivoyage.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
betawikiversityhttps://beta.wikiversity.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wikiwikiwebhttp://c2.com/cgi/wiki?$1ទេ-
wiktionaryhttps://en.wiktionary.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wlughttp://www.wlug.org.nz/$1ទេ-
wmamhttps://am.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wmarhttp://www.wikimedia.org.ar/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wmathttps://mitglieder.wikimedia.at/$1ទេ-
wmauhttps://wikimedia.org.au/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wmbdhttps://bd.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wmbehttps://be.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wmbrhttps://br.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wmcahttps://ca.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wmchhttps://www.wikimedia.ch/$1ទេ-
wmclhttps://www.wikimediachile.cl/index.php?title=$1ទេ-
wmcnhttps://cn.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wmcohttps://co.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wmczhttps://www.wikimedia.cz/web/$1ទេ-
wmcz_docshttps://docs.wikimedia.cz/wiki/$1ទេ-
wmcz_oldhttps://old.wikimedia.cz/wiki/$1ទេ-
wmdchttps://wikimediadc.org/wiki/$1ទេ-
securewikidchttps://wikimediadc.org/wiki/$1ទេ-
wmde//wikimedia.deទេ-
wmdkhttps://dk.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wmeehttps://ee.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wmechttps://ec.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wmeshttps://www.wikimedia.es/wiki/$1ទេ-
wmethttps://ee.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wmfdashboardhttps://outreachdashboard.wmflabs.org/$1ទេ-
wmfihttps://fi.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wmfrhttps://wikimedia.fr/$1ទេ-
wmgehttps://ge.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wmhihttps://hi.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wmhkhttps://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Hong_Kongបាទ/ចាស៎-
wmhuhttps://wikimedia.hu/wiki/$1ទេ-
wmidhttps://id.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wmilhttp://www.wikimedia.org.il/$1បាទ/ចាស៎-
wminhttp://wiki.wikimedia.in/$1ទេ-
wmithttps://wiki.wikimedia.it/wiki/$1ទេ-
wmkehttps://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Kenyaបាទ/ចាស៎-
wmmkhttps://mk.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wmmxhttps://mx.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wmnlhttps://nl.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wmnychttps://nyc.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wmnohttps://no.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wmpa-ushttps://pa-us.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wmphhttps://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Philippinesបាទ/ចាស៎-
wmplhttps://pl.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wmplsitehttps://wikimedia.pl/$1ទេ-
wmpthttps://pt.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wmpunjabihttps://punjabi.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wmromdhttps://romd.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wmrshttps://rs.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wmruhttps://ru.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wmsehttps://se.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wmskhttp://wikimedia.sk/$1ទេ-
wmtrhttps://tr.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wmtwhttp://wikimedia.tw/wiki/index.php5/$1ទេ-
wmuahttps://ua.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wmukhttps://wikimedia.org.uk/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wmvehttps://wikimedia.org.ve/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wmzahttp://wikimedia.org.za/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wm2005https://wikimania2005.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wm2006https://wikimania2006.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wm2007https://wikimania2007.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wm2008https://wikimania2008.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wm2009https://wikimania2009.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wm2010https://wikimania2010.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wm2011https://wikimania2011.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wm2012https://wikimania2012.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wm2013https://wikimania2013.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wm2014https://wikimania2014.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wm2015https://wikimania2015.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wm2016https://wikimania2016.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wm2017https://wikimania2017.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wm2018https://wikimania2018.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wmaniahttps://wikimania.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wikimaniahttps://wikimania.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wikisporehttps://wikispore.wmflabs.org/wiki/$1ទេ-
wmteamhttps://wikimaniateam.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wmfhttps://foundation.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wmfbloghttps://diff.wikimedia.org/$1បាទ/ចាស៎-
wmdeblog//blog.wikimedia.de/$1ទេ-
wookieepediahttps://starwars.fandom.com/wiki/$1ទេ-
wowwikihttp://www.wowwiki.com/$1ទេ-
wqyhttp://wqy.sourceforge.net/cgi-bin/index.cgi?$1ទេ-
wurmpediahttps://wurmpedia.com/index.php/$1ទេ-
xtoolshttps://xtools.wmflabs.org/$1ទេ-
zrhwikihttp://www.zrhwiki.ch/wiki/$1ទេ-
zumhttps://wiki.zum.de/$1ទេ-
zwikihttp://www.zwiki.org/$1ទេ-
mhttps://meta.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
metahttps://meta.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
dhttps://www.wikidata.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
czhttps://cs.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
dkhttps://da.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
epohttps://eo.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
jphttps://ja.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
minnanhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
zh-cfrhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
cmnhttps://zh.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
en-simplehttps://simple.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
bhttps://en.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
whttps://km.wikipedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wikthttps://km.wiktionary.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
qhttps://km.wikiquote.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
nhttps://km.wikinews.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
shttps://km.wikisource.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
chapterhttps://km.wikimedia.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
vhttps://km.wikiversity.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
voyhttps://km.wikivoyage.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-

Interlanguage prefixes

These prefixes match defined language codes, and will be used to create the "ជាភាសាដទៃទៀត" listing when added to a page.

បុព្វបទURLForwardTransclude
aahttps://aa.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
abhttps://ab.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
acehttps://ace.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
adyhttps://ady.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
afhttps://af.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
akhttps://ak.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
alshttps://als.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
althttps://alt.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
amhttps://am.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
amihttps://ami.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
anhttps://an.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
anghttps://ang.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
arhttps://ar.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
archttps://arc.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
aryhttps://ary.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
arzhttps://arz.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
ashttps://as.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
asthttps://ast.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
atjhttps://atj.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
avhttps://av.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
avkhttps://avk.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
awahttps://awa.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
ayhttps://ay.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
azhttps://az.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
azbhttps://azb.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
bahttps://ba.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
banhttps://ban.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
barhttps://bar.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
bat-smghttps://bat-smg.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
bclhttps://bcl.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
behttps://be.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
be-taraskhttps://be-tarask.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
be-x-oldhttps://be-tarask.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
bghttps://bg.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
bhhttps://bh.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
bihttps://bi.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
bjnhttps://bjn.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
blkhttps://blk.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
bmhttps://bm.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
bnhttps://bn.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
bohttps://bo.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
bpyhttps://bpy.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
brhttps://br.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
bshttps://bs.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
bughttps://bug.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
bxrhttps://bxr.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
cahttps://ca.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
cbk-zamhttps://cbk-zam.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
cdohttps://cdo.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
cehttps://ce.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
cebhttps://ceb.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
chhttps://ch.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
chohttps://cho.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
chrhttps://chr.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
chyhttps://chy.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
ckbhttps://ckb.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
cohttps://co.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
crhttps://cr.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
crhhttps://crh.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
cshttps://cs.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
csbhttps://csb.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
cuhttps://cu.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
cvhttps://cv.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
cyhttps://cy.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
dahttps://da.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
daghttps://dag.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
dehttps://de.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
dinhttps://din.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
diqhttps://diq.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
dsbhttps://dsb.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
dtyhttps://dty.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
dvhttps://dv.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
dzhttps://dz.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
eehttps://ee.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
elhttps://el.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
emlhttps://eml.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
enhttps://en.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
eohttps://eo.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
eshttps://es.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
ethttps://et.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
euhttps://eu.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
exthttps://ext.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
fahttps://fa.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
ffhttps://ff.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
fihttps://fi.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
fiu-vrohttps://fiu-vro.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
fjhttps://fj.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
fohttps://fo.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
frhttps://fr.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
frphttps://frp.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
frrhttps://frr.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
furhttps://fur.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
fyhttps://fy.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
gahttps://ga.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
gaghttps://gag.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
ganhttps://gan.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
gcrhttps://gcr.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
gdhttps://gd.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
glhttps://gl.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
glkhttps://glk.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
gnhttps://gn.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
gomhttps://gom.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
gorhttps://gor.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
gothttps://got.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
guhttps://gu.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
guwhttps://guw.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
gvhttps://gv.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
hahttps://ha.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
hakhttps://hak.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
hawhttps://haw.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
hehttps://he.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
hihttps://hi.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
hifhttps://hif.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
hohttps://ho.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
hrhttps://hr.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
hsbhttps://hsb.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
hthttps://ht.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
huhttps://hu.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
hyhttps://hy.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
hywhttps://hyw.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
hzhttps://hz.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
iahttps://ia.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
idhttps://id.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
iehttps://ie.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
ighttps://ig.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
iihttps://ii.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
ikhttps://ik.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
ilohttps://ilo.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
inhhttps://inh.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
iohttps://io.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
ishttps://is.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
ithttps://it.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
iuhttps://iu.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
jahttps://ja.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
jamhttps://jam.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
jbohttps://jbo.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
jvhttps://jv.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
kahttps://ka.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
kaahttps://kaa.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
kabhttps://kab.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
kbdhttps://kbd.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
kbphttps://kbp.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
kcghttps://kcg.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
kghttps://kg.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
kihttps://ki.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
kjhttps://kj.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
kkhttps://kk.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
klhttps://kl.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
kmhttps://km.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
knhttps://kn.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
kohttps://ko.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
koihttps://koi.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
krhttps://kr.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
krchttps://krc.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
kshttps://ks.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
kshhttps://ksh.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
kuhttps://ku.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
kvhttps://kv.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
kwhttps://kw.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
kyhttps://ky.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
lahttps://la.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
ladhttps://lad.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
lbhttps://lb.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
lbehttps://lbe.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
lezhttps://lez.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
lfnhttps://lfn.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
lghttps://lg.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
lihttps://li.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
lijhttps://lij.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
lldhttps://lld.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
lmohttps://lmo.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
lnhttps://ln.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
lohttps://lo.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
lrchttps://lrc.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
lthttps://lt.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
ltghttps://ltg.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
lvhttps://lv.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
madhttps://mad.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
maihttps://mai.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
map-bmshttps://map-bms.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
mdfhttps://mdf.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
mghttps://mg.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
mhhttps://mh.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
mhrhttps://mhr.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
mihttps://mi.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
minhttps://min.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
mkhttps://mk.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
mlhttps://ml.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
mnhttps://mn.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
mnihttps://mni.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
mnwhttps://mnw.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
mohttps://mo.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
mrhttps://mr.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
mrjhttps://mrj.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
mshttps://ms.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
mthttps://mt.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
mushttps://mus.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
mwlhttps://mwl.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
myhttps://my.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
myvhttps://myv.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
mznhttps://mzn.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
nahttps://na.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
nahhttps://nah.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
naphttps://nap.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
ndshttps://nds.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
nds-nlhttps://nds-nl.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
nehttps://ne.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
newhttps://new.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
nghttps://ng.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
niahttps://nia.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
nlhttps://nl.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
nnhttps://nn.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
nohttps://no.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
novhttps://nov.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
nqohttps://nqo.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
nrmhttps://nrm.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
nsohttps://nso.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
nvhttps://nv.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
nyhttps://ny.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
ochttps://oc.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
olohttps://olo.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
omhttps://om.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
orhttps://or.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
oshttps://os.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
pahttps://pa.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
paghttps://pag.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
pamhttps://pam.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
paphttps://pap.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
pcdhttps://pcd.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
pcmhttps://pcm.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
pdchttps://pdc.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
pflhttps://pfl.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
pihttps://pi.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
pihhttps://pih.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
plhttps://pl.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
pmshttps://pms.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
pnbhttps://pnb.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
pnthttps://pnt.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
pshttps://ps.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
pthttps://pt.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
pwnhttps://pwn.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
quhttps://qu.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
rmhttps://rm.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
rmyhttps://rmy.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
rnhttps://rn.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
rohttps://ro.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
roa-ruphttps://roa-rup.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
roa-tarahttps://roa-tara.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
ruhttps://ru.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
ruehttps://rue.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
rwhttps://rw.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
sahttps://sa.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
sahhttps://sah.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
sathttps://sat.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
schttps://sc.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
scnhttps://scn.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
scohttps://sco.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
sdhttps://sd.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
sehttps://se.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
sghttps://sg.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
shhttps://sh.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
shihttps://shi.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
shnhttps://shn.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
shyhttps://shy.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
sihttps://si.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
simplehttps://simple.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
skhttps://sk.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
skrhttps://skr.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
slhttps://sl.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
smhttps://sm.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
smnhttps://smn.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
snhttps://sn.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
sohttps://so.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
sqhttps://sq.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
srhttps://sr.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
srnhttps://srn.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
sshttps://ss.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
sthttps://st.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
stqhttps://stq.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
suhttps://su.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
svhttps://sv.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
swhttps://sw.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
szlhttps://szl.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
szyhttps://szy.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
tahttps://ta.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
tayhttps://tay.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
tcyhttps://tcy.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
tehttps://te.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
tethttps://tet.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
tghttps://tg.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
thhttps://th.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
tihttps://ti.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
tkhttps://tk.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
tlhttps://tl.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
tnhttps://tn.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
tohttps://to.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
tpihttps://tpi.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
trhttps://tr.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
trvhttps://trv.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
tshttps://ts.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
tthttps://tt.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
tumhttps://tum.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
twhttps://tw.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
tyhttps://ty.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
tyvhttps://tyv.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
udmhttps://udm.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
ughttps://ug.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
ukhttps://uk.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
urhttps://ur.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
uzhttps://uz.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
vehttps://ve.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
vechttps://vec.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
vephttps://vep.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
vihttps://vi.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
vlshttps://vls.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
vohttps://vo.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wahttps://wa.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
warhttps://war.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wohttps://wo.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
wuuhttps://wuu.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
xalhttps://xal.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
xhhttps://xh.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
xmfhttps://xmf.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
yihttps://yi.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
yohttps://yo.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
yuehttps://zh-yue.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
zahttps://za.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
zeahttps://zea.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
zhhttps://zh.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
zh-classicalhttps://zh-classical.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
zh-min-nanhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
zh-yuehttps://zh-yue.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
zuhttps://zu.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
zh-cnhttps://zh.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
zh-twhttps://zh.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
eglhttps://eml.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
gswhttps://als.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
lzhhttps://zh-classical.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
nanhttps://zh-min-nan.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
nbhttps://no.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
ruphttps://roa-rup.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
sgshttps://bat-smg.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-
vrohttps://fiu-vro.wikibooks.org/wiki/$1បាទ/ចាស៎-