ទំព័រដែលភ្ជាប់មកទំព័រអសង្ស័យកម្ម

Jump to navigation Jump to search

ទំព័រខាងក្រោមនេះមានតំណភ្ជាប់យ៉ាងតិចមួយទៅកាន់ទំព័រអសង្ស័យកម្មមួយ។ ទំព័រទាំងនេះគួរតែតភ្ជាប់ទៅទំព័រដែលសមរម្យជាងនេះ។
ទំព័រមួយនឹងត្រូវចាត់ទុកជាទំព័រអសង្ស័យកម្ម បើសិនជាវាមានស្លាក __DISAMBIG__ (ឬកូដដែលមានន័យដូចនេះ)។

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង០៩:២៤ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

គ្មានលទ្ធផលសម្រាប់រាយការណ៍នេះទេ។