ស្ថិតិបម្រើបម្រាស់គ្រឿងបន្ទាប់បន្សំ

Jump to navigation Jump to search

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង០៩:២៤ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

This table indicates the number of users who have enabled each gadget on this wiki. An active user is counted as someone who has made an edit in the last ៣០ days. This list excludes stats for gadgets enabled for everyone by default and may include gadgets that are no longer available.

រកមិនឃើញគ្រឿងបន្ទាប់បន្សំទេ។