ការគ្រប់គ្រងក្រុមជាសាកល

Jump to navigation Jump to search

This is a list of all global user groups configured on this wiki farm, with their associated user access rights and wikisets. Users with the permissions may delete a group by removing all rights from it.

ក្រុមRights
Abuse filter helpers
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • មើលកំណត់ហេតុ​នៃការបំពានច្បាប់ (abusefilter-log)
 • មើលកំណត់ហេតុលំអិតស្ដីពីការបំពានច្បាប់ (abusefilter-log-detail)
 • មើលកំណត់ហេតុអំពីតម្រងការបំពានច្បាប់ដែលបានដាក់ជាឯកជន (abusefilter-log-private)
 • មើលតម្រងការបំពានច្បាប់ (abusefilter-view)
 • មើលតម្រងការបំពានច្បាប់ដែលបានដាក់ជាឯកជន (abusefilter-view-private)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
Abuse filter maintainers
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • មើលកំណត់ហេតុ​នៃការបំពានច្បាប់ (abusefilter-log)
 • មើលកំណត់ហេតុលំអិតស្ដីពីការបំពានច្បាប់ (abusefilter-log-detail)
 • មើលកំណត់ហេតុអំពីតម្រងការបំពានច្បាប់ដែលបានដាក់ជាឯកជន (abusefilter-log-private)
 • កែប្រែតម្រងការបំពានច្បាប់ (abusefilter-modify)
 • Create or modify global abuse filters (abusefilter-modify-global)
 • Modify abuse filters with restricted actions (abusefilter-modify-restricted)
 • មើលតម្រងការបំពានច្បាប់ (abusefilter-view)
 • មើលតម្រងការបំពានច្បាប់ដែលបានដាក់ជាឯកជន (abusefilter-view-private)
 • បើកប្រើការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ពីរតង់ (oathauth-enable)
API high limit requestors
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • Use higher limits in API queries (apihighlimits)
CAPTCHA exemptions
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
ស្ថាបនិក
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • មើលកំណត់ហេតុ​នៃការបំពានច្បាប់ (abusefilter-log)
 • មើលកំណត់ហេតុលំអិតស្ដីពីការបំពានច្បាប់ (abusefilter-log-detail)
 • មើលកំណត់ហេតុអំពីតម្រងការបំពានច្បាប់ដែលបានដាក់ជាឯកជន (abusefilter-log-private)
 • មើលតម្រងការបំពានច្បាប់ (abusefilter-view)
 • មើលតម្រងការបំពានច្បាប់ដែលបានដាក់ជាឯកជន (abusefilter-view-private)
 • Use higher limits in API queries (apihighlimits)
 • កត់សម្គាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនូវកំណែប្រែរបស់ខ្ញុំថាជាកំណែប្រែបានល្បាត (autopatrol)
 • ស្វែងរកទំព័រដែលត្រូវបានលុបចោល (browsearchive)
 • បញ្ចូលគណនីពួកគេរួមគ្នា (centralauth-merge)
 • បង្កើតគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មី (createaccount)
 • មើលកំណត់ត្រាប្រវត្តិដែលត្រូវបានលុបចោល ដោយគ្មានអត្ថបទភ្ជាប់របស់វា (deletedhistory)
 • មើលផ្នែកអត្ថបទដែលបានលុបចោលនិងបន្លាស់ប្ដូររវាងកំណែទាំងឡាយដែលបានលុបចោល (deletedtext)
 • កែប្រែទំព័រ (edit)
 • Bypass global blocks (globalblock-exempt)
 • នាំចូលទំព័រនានាពីវិគីផ្សេងៗទៀត (import)
 • នាំចូលទំព័រនានាពីឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើង (importupload)
 • ការហាមឃាត់IPជាប្រយោល ការហាមឃាត់ស្វ័យប្រវត្តិនិងការហាមឃាត់មានកំរិត (ipblock-exempt)
 • កត់ចំណាំថាជាកំណែប្រែតិចតួច (minoredit)
 • ប្ដូរទីតាំងទំព័រ (move)
 • View private OAuth data (mwoauthviewprivate)
 • មិនទទួលរងឥទ្ធិពលពីការដាក់កំហិតណាទាំងអស់ (noratelimit)
 • បើកប្រើការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ពីរតង់ (oathauth-enable)
 • Purge the cache for a page (purge)
 • អានអត្ថបទ (read)
 • ត្រឡប់យ៉ាងរហ័សនូវកំណែប្រែទំព័រវិសេសណាមួយ​ដែលធ្វើឡើងដោយ​អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយគេ។ (rollback)
 • ផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់អ្នកប្រើដទៃ (sendemail)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
 • មិនបង្កើតការបញ្ជូនបន្តពីទំព័រប្រភពនៅពេលប្ដូរទីតាំងទំព័រ (suppressredirect)
 • View disallowed title list log (titleblacklistlog)
 • Bypass automatic blocks of Tor exit nodes (torunblocked)
 • បង្ហាញបញ្ជីទំព័រនានាដែលមិនត្រូវបានមើល (unwatchedpages)
 • ផ្ទុកឡើងឯកសារ (upload)
 • View files and pages in the ឯកសារ and ការពិភាក្សាអំពីឯកសារ namespaces that are deleted (viewdeletedfile)
 • មើលទិន្នទ័យឯកជនរបស់ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ (ឧ៖ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល, ឈ្មោះពិត) (viewmyprivateinfo)
 • មើលបញ្ជីតាមដានរបស់អ្នកខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ (viewmywatchlist)
រូបយន្ត​សកល
(management | list of members)
Set of wikis where this group is active: Global bot wikis
 • Use higher limits in API queries (apihighlimits)
 • មិនទទួលរងឥទ្ធិពលពីការដាក់កំហិតល្បឿនតាមIP (autoconfirmed)
 • កត់សម្គាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនូវកំណែប្រែរបស់ខ្ញុំថាជាកំណែប្រែបានល្បាត (autopatrol)
 • Have one's own edits automatically marked as "checked" (autoreview)
 • ទុកជាដំណើរការស្វ័យប្រវត្តិមួយ (bot)
 • កែប្រែទំព័រដែលបានការពារដោយ "សម្រាប់តែអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ" (editsemiprotected)
 • មិនបង្ហាញសាររំលឹក ពេលធ្វើកំនែតិចតួចនៅលើទំព័រពិភាក្សានានា (nominornewtalk)
 • មិនទទួលរងឥទ្ធិពលពីការដាក់កំហិតណាទាំងអស់ (noratelimit)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • មិនបង្កើតការបញ្ជូនបន្តពីទំព័រប្រភពនៅពេលប្ដូរទីតាំងទំព័រ (suppressredirect)
 • ការប្រើប្រាស់ API សម្រាប់​សរសេរ (writeapi)
Global deleters
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • ស្វែងរកទំព័រដែលត្រូវបានលុបចោល (browsearchive)
 • លុបទំព័រចោល (delete)
 • មើលកំណត់ត្រាប្រវត្តិដែលត្រូវបានលុបចោល ដោយគ្មានអត្ថបទភ្ជាប់របស់វា (deletedhistory)
 • មើលផ្នែកអត្ថបទដែលបានលុបចោលនិងបន្លាស់ប្ដូររវាងកំណែទាំងឡាយដែលបានលុបចោល (deletedtext)
 • ឈប់លុបទំព័រមួយ (undelete)
Global Flow creators
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • កត់សម្គាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនូវកំណែប្រែរបស់ខ្ញុំថាជាកំណែប្រែបានល្បាត (autopatrol)
 • Create Structured Discussions boards in any location (flow-create-board)
 • ប្ដូរទីតាំងទំព័រ (move)
 • ប្ដូរទីតាំងឫសទំព័រអ្នកប្រើប្រាស់ (move-rootuserpages)
 • ប្ដូរទីតាំងទំព័ររួមជាមួយទំព័ររងរបស់វា (move-subpages)
Global interface editors
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • មិនទទួលរងឥទ្ធិពលពីការដាក់កំហិតល្បឿនតាមIP (autoconfirmed)
 • កែប្រែទំព័រ (edit)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editautopatrolprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autoreviewers" (editautoreviewprotected)
 • កែប្រែខ្លឹមសារគំរូរបស់ទំព័រមួយ (editcontentmodel)
 • Edit pages protected as "Allow only editors" (editeditorprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editextendedsemiprotected)
 • កែប្រែអន្តរមុខអ្នកប្រើប្រាស់ (editinterface)
 • កែប្រែទំព័រដែលបានការពារដោយ "សម្រាប់តែអភិបាល" (editprotected)
 • កែប្រែទំព័រដែលបានការពារដោយ "សម្រាប់តែអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ" (editsemiprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Edit pages protected as "Allow only trusted users" (edittrustedprotected)
 • កែប្រែឯកសារ CSS របស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត (editusercss)
 • កែប្រែឯកសារ JavaScript របស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត (edituserjs)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • បើកប្រើការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ពីរតង់ (oathauth-enable)
 • ប្ដូរការកំណត់កម្រិតការពាររួចកែប្រែទំព័រដែលបានការពារជាថ្នាក់ (protect)
 • មិនបង្កើតការបញ្ជូនបន្តពីទំព័រប្រភពនៅពេលប្ដូរទីតាំងទំព័រ (suppressredirect)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Edit protected templates (templateeditor)
Global IP block exemptions
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • Bypass global blocks (globalblock-exempt)
 • Bypass automatic blocks of Tor exit nodes (torunblocked)
Global rollbackers
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • មើលកំណត់ហេតុលំអិតស្ដីពីការបំពានច្បាប់ (abusefilter-log-detail)
 • មិនទទួលរងឥទ្ធិពលពីការដាក់កំហិតល្បឿនតាមIP (autoconfirmed)
 • កត់សម្គាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនូវកំណែប្រែរបស់ខ្ញុំថាជាកំណែប្រែបានល្បាត (autopatrol)
 • Auto-review on rollback (autoreviewrestore)
 • កែប្រែទំព័រដែលបានការពារដោយ "សម្រាប់តែអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ" (editsemiprotected)
 • ចំណាំកំណែប្រែត្រឡប់ឡើងវិញទាំងឡាយថាជាកំណែប្រែដោយរូបយន្ត (markbotedits)
 • ប្ដូរទីតាំងទំព័រ (move)
 • Move pages with stable versions (movestable)
 • មិនទទួលរងឥទ្ធិពលពីការដាក់កំហិតណាទាំងអស់ (noratelimit)
 • មើល​កំណត់​សម្គាល់​ល្បាត​ដែល​ផ្លាស់​ប្តូរ​ថ្មី​ៗ​ (patrolmarks)
 • ត្រឡប់យ៉ាងរហ័សនូវកំណែប្រែទំព័រវិសេសណាមួយ​ដែលធ្វើឡើងដោយ​អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយគេ។ (rollback)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • មិនបង្កើតការបញ្ជូនបន្តពីទំព័រប្រភពនៅពេលប្ដូរទីតាំងទំព័រ (suppressredirect)
Global sysops
(management | list of members)
Set of wikis where this group is active: Opted-out of global sysop wikis
 • មើលកំណត់ហេតុលំអិតស្ដីពីការបំពានច្បាប់ (abusefilter-log-detail)
 • កែប្រែតម្រងការបំពានច្បាប់ (abusefilter-modify)
 • Use higher limits in API queries (apihighlimits)
 • មិនទទួលរងឥទ្ធិពលពីការដាក់កំហិតល្បឿនតាមIP (autoconfirmed)
 • កត់សម្គាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនូវកំណែប្រែរបស់ខ្ញុំថាជាកំណែប្រែបានល្បាត (autopatrol)
 • Auto-review on rollback (autoreviewrestore)
 • ហាមមិនឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដទៃទៀតធ្វើការកែប្រែ (block)
 • ហាមឃាត់អ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់មិនអោយផ្ញើអ៊ីមែល (blockemail)
 • ស្វែងរកទំព័រដែលត្រូវបានលុបចោល (browsearchive)
 • លុបទំព័រចោល (delete)
 • មើលកំណត់ត្រាប្រវត្តិដែលត្រូវបានលុបចោល ដោយគ្មានអត្ថបទភ្ជាប់របស់វា (deletedhistory)
 • មើលផ្នែកអត្ថបទដែលបានលុបចោលនិងបន្លាស់ប្ដូររវាងកំណែទាំងឡាយដែលបានលុបចោល (deletedtext)
 • លប់និងឈប់លុបកំណត់ហេតុច្បាស់លាស់ណាមួយ (deletelogentry)
 • លុប​និង​ឈប់​លុប​កំណែ​ប្រែ​ច្បាស់លាស់​នៃ​ទំព័រ​ (deleterevision)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editautopatrolprotected)
 • កែប្រែខ្លឹមសារគំរូរបស់ទំព័រមួយ (editcontentmodel)
 • កែប្រែអន្តរមុខអ្នកប្រើប្រាស់ (editinterface)
 • កែប្រែទំព័រដែលបានការពារដោយ "សម្រាប់តែអភិបាល" (editprotected)
 • កែប្រែទំព័រដែលបានការពារដោយ "សម្រាប់តែអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ" (editsemiprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • កែប្រែឯកសារ CSS របស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត (editusercss)
 • កែប្រែឯកសារ JavaScript របស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត (edituserjs)
 • កែប្រែឯកសារ JSON របស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត (edituserjson)
 • Delete Structured Discussions topics and posts (flow-delete)
 • Edit Structured Discussions posts by other users (flow-edit-post)
 • Hide Structured Discussions topics and posts (flow-hide)
 • នាំចូលទំព័រនានាពីវិគីផ្សេងៗទៀត (import)
 • ការហាមឃាត់IPជាប្រយោល ការហាមឃាត់ស្វ័យប្រវត្តិនិងការហាមឃាត់មានកំរិត (ipblock-exempt)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • ចំណាំកំណែប្រែត្រឡប់ឡើងវិញទាំងឡាយថាជាកំណែប្រែដោយរូបយន្ត (markbotedits)
 • ច្របាច់ប្រវត្តិរបស់ទំព័រនានាបញ្ចូលគ្នា (mergehistory)
 • ប្ដូរទីតាំងទំព័រ (move)
 • ប្ដូរទីតាំងទំព័រចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម (move-categorypages)
 • ប្ដូរទីតាំងឫសទំព័រអ្នកប្រើប្រាស់ (move-rootuserpages)
 • ប្ដូរទីតាំងទំព័ររួមជាមួយទំព័ររងរបស់វា (move-subpages)
 • ប្ដូរទីតាំងឯកសារ (movefile)
 • Move pages with stable versions (movestable)
 • មិនទទួលរងឥទ្ធិពលពីការដាក់កំហិតណាទាំងអស់ (noratelimit)
 • Mass delete pages (nuke)
 • បើកប្រើការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ពីរតង់ (oathauth-enable)
 • Override the spoofing checks (override-antispoof)
 • ចំណាំកំណែប្រែរបស់អ្នកដ៏ទៃថាជាកំណែប្រែបានល្បាត (patrol)
 • ប្ដូរការកំណត់កម្រិតការពាររួចកែប្រែទំព័រដែលបានការពារជាថ្នាក់ (protect)
 • សរសេរលុបពីលើឯកសារមានស្រាប់ (reupload)
 • សរសេរលុបពីលើឯកសារមានស្រាប់ដែលត្រូវបានផ្ទុកឡើងដោយម្ចាស់ដើម (reupload-own)
 • សរសេរលុបពីលើឯកសារនៅក្នុងថតមេឌារួមរបស់វិគីនេះ (reupload-shared)
 • ត្រឡប់យ៉ាងរហ័សនូវកំណែប្រែទំព័រវិសេសណាមួយ​ដែលធ្វើឡើងដោយ​អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយគេ។ (rollback)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
 • មិនបង្កើតការបញ្ជូនបន្តពីទំព័រប្រភពនៅពេលប្ដូរទីតាំងទំព័រ (suppressredirect)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • View disallowed title list log (titleblacklistlog)
 • ឈប់លុបទំព័រមួយ (undelete)
 • បង្ហាញបញ្ជីទំព័រនានាដែលមិនត្រូវបានមើល (unwatchedpages)
 • ផ្ទុកឡើងឯកសារ (upload)
New wikis importers
(management | list of members)
(not enabled on this wiki)
Set of wikis where this group is active: All existing wikis
 • មិនទទួលរងឥទ្ធិពលពីការដាក់កំហិតល្បឿនតាមIP (autoconfirmed)
 • លុបទំព័រចោល (delete)
 • មើលកំណត់ត្រាប្រវត្តិដែលត្រូវបានលុបចោល ដោយគ្មានអត្ថបទភ្ជាប់របស់វា (deletedhistory)
 • មើលផ្នែកអត្ថបទដែលបានលុបចោលនិងបន្លាស់ប្ដូររវាងកំណែទាំងឡាយដែលបានលុបចោល (deletedtext)
 • កែប្រែអន្តរមុខអ្នកប្រើប្រាស់ (editinterface)
 • កែប្រែទំព័រដែលបានការពារដោយ "សម្រាប់តែអភិបាល" (editprotected)
 • កែប្រែទំព័រដែលបានការពារដោយ "សម្រាប់តែអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ" (editsemiprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • នាំចូលទំព័រនានាពីវិគីផ្សេងៗទៀត (import)
 • នាំចូលទំព័រនានាពីឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើង (importupload)
 • ប្ដូរទីតាំងទំព័រ (move)
 • ប្ដូរទីតាំងទំព័ររួមជាមួយទំព័ររងរបស់វា (move-subpages)
 • មិនទទួលរងឥទ្ធិពលពីការដាក់កំហិតណាទាំងអស់ (noratelimit)
 • បើកប្រើការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ពីរតង់ (oathauth-enable)
 • ប្ដូរការកំណត់កម្រិតការពាររួចកែប្រែទំព័រដែលបានការពារជាថ្នាក់ (protect)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • មិនបង្កើតការបញ្ជូនបន្តពីទំព័រប្រភពនៅពេលប្ដូរទីតាំងទំព័រ (suppressredirect)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • ឈប់លុបទំព័រមួយ (undelete)
Two-factor authentication testers
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • បើកប្រើការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ពីរតង់ (oathauth-enable)
Ombuds
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • View hidden abuse log entries (abusefilter-hidden-log)
 • មើលកំណត់ហេតុ​នៃការបំពានច្បាប់ (abusefilter-log)
 • មើលកំណត់ហេតុលំអិតស្ដីពីការបំពានច្បាប់ (abusefilter-log-detail)
 • មើលកំណត់ហេតុអំពីតម្រងការបំពានច្បាប់ដែលបានដាក់ជាឯកជន (abusefilter-log-private)
 • មើលទិន្នន័យឯកជន​នៅក្នុង​កំណត់ហេតុនៃការបំពានច្បាប់ (abusefilter-privatedetails)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • មើលតម្រងការបំពានច្បាប់ (abusefilter-view)
 • មើលតម្រងការបំពានច្បាប់ដែលបានដាក់ជាឯកជន (abusefilter-view-private)
 • ស្វែងរកទំព័រដែលត្រូវបានលុបចោល (browsearchive)
 • អាសយដ្ឋានIPនិងព័ត៌មានដ៏ទៃទៀតនៃការត្រួតពិនិត្យអ្នកប្រើប្រាស់ (checkuser)
 • មើលកំណត់ហេតុនៃការត្រួតពិនិត្យអ្នកប្រើប្រាស់ (checkuser-log)
 • មើលកំណត់ត្រាប្រវត្តិដែលត្រូវបានលុបចោល ដោយគ្មានអត្ថបទភ្ជាប់របស់វា (deletedhistory)
 • មើលផ្នែកអត្ថបទដែលបានលុបចោលនិងបន្លាស់ប្ដូររវាងកំណែទាំងឡាយដែលបានលុបចោល (deletedtext)
 • View a log of who has accessed IP information (ipinfo-view-log)
 • បើកប្រើការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ពីរតង់ (oathauth-enable)
 • មើលកំណត់ហេតុឯកជន (suppressionlog)
 • មើលកំណែដែលបានលាក់ពីអ្នកប្រើប្រាស់ដទៃ (viewsuppressed)
Recursive export
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • នាំចេញទំព័ររួមទាំងទំព័រដែលមានភ្ជាប់តំណភ្ជាប់​រហូតដល់លំដាប់ទី៥ (override-export-depth)
បុគ្គលិកបម្រើការ
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • View hidden abuse log entries (abusefilter-hidden-log)
 • Hide entries in the abuse log (abusefilter-hide-log)
 • មើលកំណត់ហេតុ​នៃការបំពានច្បាប់ (abusefilter-log)
 • មើលកំណត់ហេតុលំអិតស្ដីពីការបំពានច្បាប់ (abusefilter-log-detail)
 • មើលកំណត់ហេតុអំពីតម្រងការបំពានច្បាប់ដែលបានដាក់ជាឯកជន (abusefilter-log-private)
 • កែប្រែតម្រងការបំពានច្បាប់ (abusefilter-modify)
 • Create or modify global abuse filters (abusefilter-modify-global)
 • Modify abuse filters with restricted actions (abusefilter-modify-restricted)
 • មើលទិន្នន័យឯកជន​នៅក្នុង​កំណត់ហេតុនៃការបំពានច្បាប់ (abusefilter-privatedetails)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • Revert all changes by a given abuse filter (abusefilter-revert)
 • មើលតម្រងការបំពានច្បាប់ (abusefilter-view)
 • មើលតម្រងការបំពានច្បាប់ដែលបានដាក់ជាឯកជន (abusefilter-view-private)
 • Use higher limits in API queries (apihighlimits)
 • មិនទទួលរងឥទ្ធិពលពីការដាក់កំហិតល្បឿនតាមIP (autoconfirmed)
 • កត់សម្គាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនូវកំណែប្រែរបស់ខ្ញុំថាជាកំណែប្រែបានល្បាត (autopatrol)
 • លុបទំព័រទាំងឡាយដែលមានប្រវត្តិវែង (bigdelete)
 • ហាមមិនឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដទៃទៀតធ្វើការកែប្រែ (block)
 • ហាមឃាត់អ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់មិនអោយផ្ញើអ៊ីមែល (blockemail)
 • ស្វែងរកទំព័រដែលត្រូវបានលុបចោល (browsearchive)
 • បញ្ចូលគណនីពួកគេរួមគ្នា (centralauth-merge)
 • Unmerge global account (centralauth-unmerge)
 • Manage central notices (centralnotice-admin)
 • អាសយដ្ឋានIPនិងព័ត៌មានដ៏ទៃទៀតនៃការត្រួតពិនិត្យអ្នកប្រើប្រាស់ (checkuser)
 • មើលកំណត់ហេតុនៃការត្រួតពិនិត្យអ្នកប្រើប្រាស់ (checkuser-log)
 • លុបទំព័រចោល (delete)
 • មើលកំណត់ត្រាប្រវត្តិដែលត្រូវបានលុបចោល ដោយគ្មានអត្ថបទភ្ជាប់របស់វា (deletedhistory)
 • មើលផ្នែកអត្ថបទដែលបានលុបចោលនិងបន្លាស់ប្ដូររវាងកំណែទាំងឡាយដែលបានលុបចោល (deletedtext)
 • លប់និងឈប់លុបកំណត់ហេតុច្បាស់លាស់ណាមួយ (deletelogentry)
 • លុប​និង​ឈប់​លុប​កំណែ​ប្រែ​ច្បាស់លាស់​នៃ​ទំព័រ​ (deleterevision)
 • កែប្រែទំព័រ (edit)
 • កែប្រែខ្លឹមសារគំរូរបស់ទំព័រមួយ (editcontentmodel)
 • កែប្រែអន្តរមុខអ្នកប្រើប្រាស់ (editinterface)
 • កែប្រែទំព័រដែលបានការពារដោយ "សម្រាប់តែអភិបាល" (editprotected)
 • កែប្រែទំព័រដែលបានការពារដោយ "សម្រាប់តែអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ" (editsemiprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • កែប្រែឯកសារ CSS របស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត (editusercss)
 • កែប្រែឯកសារ JavaScript របស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត (edituserjs)
 • កែប្រែឯកសារ JSON របស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត (edituserjson)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • Create Structured Discussions boards in any location (flow-create-board)
 • Delete Structured Discussions topics and posts (flow-delete)
 • Edit Structured Discussions posts by other users (flow-edit-post)
 • Hide Structured Discussions topics and posts (flow-hide)
 • Suppress Structured Discussions topics and posts (flow-suppress)
 • Edit gadget definitions (gadgets-definition-edit)
 • Edit gadget JavaScript and CSS pages (gadgets-edit)
 • Bypass global blocks (globalblock-exempt)
 • Disable global blocks locally (globalblock-whitelist)
 • ហាមឃាត់អ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ រួចលាក់មិនអោយបង្ហាញជាសាធារណៈ (hideuser)
 • នាំចូលទំព័រនានាពីវិគីផ្សេងៗទៀត (import)
 • នាំចូលទំព័រនានាពីឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើង (importupload)
 • ការហាមឃាត់IPជាប្រយោល ការហាមឃាត់ស្វ័យប្រវត្តិនិងការហាមឃាត់មានកំរិត (ipblock-exempt)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • View a log of who has accessed IP information (ipinfo-view-log)
 • Manage the list of mentors (managementors)
 • ប្ដូរទីតាំងទំព័រ (move)
 • ប្ដូរទីតាំងឫសទំព័រអ្នកប្រើប្រាស់ (move-rootuserpages)
 • ប្ដូរទីតាំងទំព័ររួមជាមួយទំព័ររងរបស់វា (move-subpages)
 • ប្ដូរទីតាំងឯកសារ (movefile)
 • Move pages with stable versions (movestable)
 • Manage OAuth consumers (mwoauthmanageconsumer)
 • Manage OAuth grants (mwoauthmanagemygrants)
 • Propose new OAuth consumers (mwoauthproposeconsumer)
 • Suppress OAuth consumers (mwoauthsuppress)
 • Update OAuth consumers you control (mwoauthupdateownconsumer)
 • View private OAuth data (mwoauthviewprivate)
 • View suppressed OAuth consumers (mwoauthviewsuppressed)
 • មិនទទួលរងឥទ្ធិពលពីការដាក់កំហិតណាទាំងអស់ (noratelimit)
 • Mass delete pages (nuke)
 • Disable two-factor authentication for a user (oathauth-disable-for-user)
 • បើកប្រើការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ពីរតង់ (oathauth-enable)
 • Override the spoofing checks (override-antispoof)
 • មើល​កំណត់​សម្គាល់​ល្បាត​ដែល​ផ្លាស់​ប្តូរ​ថ្មី​ៗ​ (patrolmarks)
 • ប្ដូរការកំណត់កម្រិតការពាររួចកែប្រែទំព័រដែលបានការពារជាថ្នាក់ (protect)
 • Purge the cache for a page (purge)
 • សរសេរលុបពីលើឯកសារមានស្រាប់ (reupload)
 • សរសេរលុបពីលើឯកសារនៅក្នុងថតមេឌារួមរបស់វិគីនេះ (reupload-shared)
 • Mark revisions as being "checked" (review)
 • ត្រឡប់យ៉ាងរហ័សនូវកំណែប្រែទំព័រវិសេសណាមួយ​ដែលធ្វើឡើងដោយ​អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយគេ។ (rollback)
 • ផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់អ្នកប្រើដទៃ (sendemail)
 • Set user's mentor (setmentor)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Configure how the stable version is selected and displayed (stablesettings)
 • មើលកំណត់ហេតុឯកជន (suppressionlog)
 • មិនបង្កើតការបញ្ជូនបន្តពីទំព័រប្រភពនៅពេលប្ដូរទីតាំងទំព័រ (suppressredirect)
 • មើលកំណែណាមួយរបស់ទំព័រដែលបានបង្ហាញឬលាក់ពីអ្នកប្រើប្រាស់ណាម្នាក់ (suppressrevision)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Override the disallowed usernames list (tboverride-account)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • ឈប់រាំងខ្ទប់នរណាម្នាក់ (unblockself)
 • ឈប់លុបទំព័រមួយ (undelete)
 • បង្ហាញបញ្ជីទំព័រនានាដែលមិនត្រូវបានមើល (unwatchedpages)
 • ផ្ទុកឡើងឯកសារ (upload)
 • ផ្ទុកឡើងឯកសារមួយពីអាសយដ្ឋាន URL មួយ (upload_by_url)
Stewards
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • View hidden abuse log entries (abusefilter-hidden-log)
 • មើលកំណត់ហេតុ​នៃការបំពានច្បាប់ (abusefilter-log)
 • មើលកំណត់ហេតុលំអិតស្ដីពីការបំពានច្បាប់ (abusefilter-log-detail)
 • មើលកំណត់ហេតុអំពីតម្រងការបំពានច្បាប់ដែលបានដាក់ជាឯកជន (abusefilter-log-private)
 • កែប្រែតម្រងការបំពានច្បាប់ (abusefilter-modify)
 • Modify abuse filters with restricted actions (abusefilter-modify-restricted)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • Revert all changes by a given abuse filter (abusefilter-revert)
 • មើលតម្រងការបំពានច្បាប់ (abusefilter-view)
 • មើលតម្រងការបំពានច្បាប់ដែលបានដាក់ជាឯកជន (abusefilter-view-private)
 • Use higher limits in API queries (apihighlimits)
 • មិនទទួលរងឥទ្ធិពលពីការដាក់កំហិតល្បឿនតាមIP (autoconfirmed)
 • កត់សម្គាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនូវកំណែប្រែរបស់ខ្ញុំថាជាកំណែប្រែបានល្បាត (autopatrol)
 • Auto-review on rollback (autoreviewrestore)
 • លុបទំព័រទាំងឡាយដែលមានប្រវត្តិវែង (bigdelete)
 • ហាមមិនឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដទៃទៀតធ្វើការកែប្រែ (block)
 • ហាមឃាត់អ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់មិនអោយផ្ញើអ៊ីមែល (blockemail)
 • ស្វែងរកទំព័រដែលត្រូវបានលុបចោល (browsearchive)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • បញ្ចូលគណនីពួកគេរួមគ្នា (centralauth-merge)
 • Manage central notices (centralnotice-admin)
 • មើលកំណត់ហេតុនៃការត្រួតពិនិត្យអ្នកប្រើប្រាស់ (checkuser-log)
 • បង្កើតគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មី (createaccount)
 • បង្កើតទំព័រអត្ថបទ (ដែលមិនមែនជាទំព័រពិភាក្សា) (createpage)
 • បង្កើតទំព័រពិភាក្សា (createtalk)
 • លុបទំព័រចោល (delete)
 • Delete tags from the database (deletechangetags)
 • មើលកំណត់ត្រាប្រវត្តិដែលត្រូវបានលុបចោល ដោយគ្មានអត្ថបទភ្ជាប់របស់វា (deletedhistory)
 • មើលផ្នែកអត្ថបទដែលបានលុបចោលនិងបន្លាស់ប្ដូររវាងកំណែទាំងឡាយដែលបានលុបចោល (deletedtext)
 • លប់និងឈប់លុបកំណត់ហេតុច្បាស់លាស់ណាមួយ (deletelogentry)
 • លុប​និង​ឈប់​លុប​កំណែ​ប្រែ​ច្បាស់លាស់​នៃ​ទំព័រ​ (deleterevision)
 • កែប្រែទំព័រ (edit)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editautopatrolprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autoreviewers" (editautoreviewprotected)
 • កែប្រែខ្លឹមសារគំរូរបស់ទំព័រមួយ (editcontentmodel)
 • Edit pages protected as "Allow only editors" (editeditorprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editextendedsemiprotected)
 • កែប្រែអន្តរមុខអ្នកប្រើប្រាស់ (editinterface)
 • កែប្រែចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ (editmyoptions)
 • កែប្រែទំព័រដែលបានការពារដោយ "សម្រាប់តែអភិបាល" (editprotected)
 • កែប្រែទំព័រដែលបានការពារដោយ "សម្រាប់តែអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ" (editsemiprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Edit pages protected as "Allow only trusted users" (edittrustedprotected)
 • កែប្រែឯកសារ CSS របស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត (editusercss)
 • កែប្រែឯកសារ JavaScript របស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត (edituserjs)
 • កែប្រែឯកសារ JSON របស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត (edituserjson)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • Create Structured Discussions boards in any location (flow-create-board)
 • Delete Structured Discussions topics and posts (flow-delete)
 • Edit Structured Discussions posts by other users (flow-edit-post)
 • Hide Structured Discussions topics and posts (flow-hide)
 • Suppress Structured Discussions topics and posts (flow-suppress)
 • Bypass global blocks (globalblock-exempt)
 • Disable global blocks locally (globalblock-whitelist)
 • Use GWToolset (gwtoolset)
 • ហាមឃាត់អ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ រួចលាក់មិនអោយបង្ហាញជាសាធារណៈ (hideuser)
 • នាំចូលទំព័រនានាពីវិគីផ្សេងៗទៀត (import)
 • នាំចូលទំព័រនានាពីឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើង (importupload)
 • ការហាមឃាត់IPជាប្រយោល ការហាមឃាត់ស្វ័យប្រវត្តិនិងការហាមឃាត់មានកំរិត (ipblock-exempt)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • View a log of who has accessed IP information (ipinfo-view-log)
 • Create and (de)activate tags (managechangetags)
 • Manage the list of mentors (managementors)
 • ចំណាំកំណែប្រែត្រឡប់ឡើងវិញទាំងឡាយថាជាកំណែប្រែដោយរូបយន្ត (markbotedits)
 • Send a message to multiple users at once (massmessage)
 • ច្របាច់ប្រវត្តិរបស់ទំព័រនានាបញ្ចូលគ្នា (mergehistory)
 • ប្ដូរទីតាំងទំព័រ (move)
 • ប្ដូរទីតាំងទំព័រចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម (move-categorypages)
 • ប្ដូរទីតាំងឫសទំព័រអ្នកប្រើប្រាស់ (move-rootuserpages)
 • ប្ដូរទីតាំងទំព័ររួមជាមួយទំព័ររងរបស់វា (move-subpages)
 • ប្ដូរទីតាំងឯកសារ (movefile)
 • Move pages with stable versions (movestable)
 • Manage OAuth consumers (mwoauthmanageconsumer)
 • Suppress OAuth consumers (mwoauthsuppress)
 • View private OAuth data (mwoauthviewprivate)
 • View suppressed OAuth consumers (mwoauthviewsuppressed)
 • Register newsletters (newsletter-create)
 • Delete newsletters (newsletter-delete)
 • Add or remove publishers or subscribers from newsletters (newsletter-manage)
 • Restore a newsletter (newsletter-restore)
 • មិនទទួលរងឥទ្ធិពលពីការដាក់កំហិតណាទាំងអស់ (noratelimit)
 • Mass delete pages (nuke)
 • បើកប្រើការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ពីរតង់ (oathauth-enable)
 • Access to log of two-factor authentication changes (oathauth-view-log)
 • Override the spoofing checks (override-antispoof)
 • Mark versions of pages for translation (pagetranslation)
 • ចំណាំកំណែប្រែរបស់អ្នកដ៏ទៃថាជាកំណែប្រែបានល្បាត (patrol)
 • មើល​កំណត់​សម្គាល់​ល្បាត​ដែល​ផ្លាស់​ប្តូរ​ថ្មី​ៗ​ (patrolmarks)
 • ប្ដូរការកំណត់កម្រិតការពាររួចកែប្រែទំព័រដែលបានការពារជាថ្នាក់ (protect)
 • Purge the cache for a page (purge)
 • ប្ដូរឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់នានា (renameuser)
 • សរសេរលុបពីលើឯកសារមានស្រាប់ (reupload)
 • សរសេរលុបពីលើឯកសារមានស្រាប់ដែលត្រូវបានផ្ទុកឡើងដោយម្ចាស់ដើម (reupload-own)
 • សរសេរលុបពីលើឯកសារនៅក្នុងថតមេឌារួមរបស់វិគីនេះ (reupload-shared)
 • Mark revisions as being "checked" (review)
 • ត្រឡប់យ៉ាងរហ័សនូវកំណែប្រែទំព័រវិសេសណាមួយ​ដែលធ្វើឡើងដោយ​អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយគេ។ (rollback)
 • Set user's mentor (setmentor)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
 • Configure how the stable version is selected and displayed (stablesettings)
 • មើលកំណត់ហេតុឯកជន (suppressionlog)
 • មិនបង្កើតការបញ្ជូនបន្តពីទំព័រប្រភពនៅពេលប្ដូរទីតាំងទំព័រ (suppressredirect)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Override the disallowed usernames list (tboverride-account)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • View disallowed title list log (titleblacklistlog)
 • Bypass automatic blocks of Tor exit nodes (torunblocked)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • នាំចូលការបកប្រែក្រៅបណ្ដាញ (translate-import)
 • ចាត់ចែងក្រុមសារ (translate-manage)
 • ផ្ទៀងផ្ទាត់ការបកប្រែ (translate-messagereview)
 • ឈប់រាំងខ្ទប់នរណាម្នាក់ (unblockself)
 • ឈប់លុបទំព័រមួយ (undelete)
 • បង្ហាញបញ្ជីទំព័រនានាដែលមិនត្រូវបានមើល (unwatchedpages)
 • ផ្ទុកឡើងឯកសារ (upload)
 • ផ្ទុកឡើងឯកសារមួយពីអាសយដ្ឋាន URL មួយ (upload_by_url)
 • មើលកំណែដែលបានលាក់ពីអ្នកប្រើប្រាស់ដទៃ (viewsuppressed)
 • ការប្រើប្រាស់ API សម្រាប់​សរសេរ (writeapi)
អ្នកអភិបាលប្រព័ន្ឋ
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • View hidden abuse log entries (abusefilter-hidden-log)
 • Hide entries in the abuse log (abusefilter-hide-log)
 • មើលកំណត់ហេតុ​នៃការបំពានច្បាប់ (abusefilter-log)
 • មើលកំណត់ហេតុលំអិតស្ដីពីការបំពានច្បាប់ (abusefilter-log-detail)
 • មើលកំណត់ហេតុអំពីតម្រងការបំពានច្បាប់ដែលបានដាក់ជាឯកជន (abusefilter-log-private)
 • កែប្រែតម្រងការបំពានច្បាប់ (abusefilter-modify)
 • Create or modify global abuse filters (abusefilter-modify-global)
 • Modify abuse filters with restricted actions (abusefilter-modify-restricted)
 • Revert all changes by a given abuse filter (abusefilter-revert)
 • មើលតម្រងការបំពានច្បាប់ (abusefilter-view)
 • មើលតម្រងការបំពានច្បាប់ដែលបានដាក់ជាឯកជន (abusefilter-view-private)
 • Use higher limits in API queries (apihighlimits)
 • មិនទទួលរងឥទ្ធិពលពីការដាក់កំហិតល្បឿនតាមIP (autoconfirmed)
 • កត់សម្គាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនូវកំណែប្រែរបស់ខ្ញុំថាជាកំណែប្រែបានល្បាត (autopatrol)
 • លុបទំព័រទាំងឡាយដែលមានប្រវត្តិវែង (bigdelete)
 • ហាមមិនឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដទៃទៀតធ្វើការកែប្រែ (block)
 • ហាមឃាត់អ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់មិនអោយផ្ញើអ៊ីមែល (blockemail)
 • ស្វែងរកទំព័រដែលត្រូវបានលុបចោល (browsearchive)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • Lock or unlock global account (centralauth-lock)
 • បញ្ចូលគណនីពួកគេរួមគ្នា (centralauth-merge)
 • Rename global accounts (centralauth-rename)
 • Suppress or hide global account (centralauth-suppress)
 • Unmerge global account (centralauth-unmerge)
 • លុបទំព័រចោល (delete)
 • Delete tags from the database (deletechangetags)
 • មើលកំណត់ត្រាប្រវត្តិដែលត្រូវបានលុបចោល ដោយគ្មានអត្ថបទភ្ជាប់របស់វា (deletedhistory)
 • មើលផ្នែកអត្ថបទដែលបានលុបចោលនិងបន្លាស់ប្ដូររវាងកំណែទាំងឡាយដែលបានលុបចោល (deletedtext)
 • លប់និងឈប់លុបកំណត់ហេតុច្បាស់លាស់ណាមួយ (deletelogentry)
 • លុប​និង​ឈប់​លុប​កំណែ​ប្រែ​ច្បាស់លាស់​នៃ​ទំព័រ​ (deleterevision)
 • កែប្រែទំព័រ (edit)
 • កែប្រែអន្តរមុខអ្នកប្រើប្រាស់ (editinterface)
 • កែប្រែទំព័រដែលបានការពារដោយ "សម្រាប់តែអភិបាល" (editprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • កែប្រែឯកសារ CSS របស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត (editusercss)
 • កែប្រែឯកសារ JavaScript របស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត (edituserjs)
 • កែប្រែឯកសារ JSON របស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត (edituserjson)
 • Create Structured Discussions boards in any location (flow-create-board)
 • Delete Structured Discussions topics and posts (flow-delete)
 • កែប្រែ​សមាជិកភាព​ទៅ​ក្រុមសាកល (globalgroupmembership)
 • គ្រប់គ្រង​ក្រុម​សាកល (globalgrouppermissions)
 • ការហាមឃាត់IPជាប្រយោល ការហាមឃាត់ស្វ័យប្រវត្តិនិងការហាមឃាត់មានកំរិត (ipblock-exempt)
 • Disable two-factor authentication for a user (oathauth-disable-for-user)
 • បើកប្រើការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ពីរតង់ (oathauth-enable)
 • Verify whether a user has two-factor authentication enabled (oathauth-verify-user)
 • Access to log of two-factor authentication changes (oathauth-view-log)
 • នាំចេញទំព័ររួមទាំងទំព័រដែលមានភ្ជាប់តំណភ្ជាប់​រហូតដល់លំដាប់ទី៥ (override-export-depth)
 • ប្ដូរឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់នានា (renameuser)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • មិនបង្កើតការបញ្ជូនបន្តពីទំព័រប្រភពនៅពេលប្ដូរទីតាំងទំព័រ (suppressredirect)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Override the disallowed usernames list (tboverride-account)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • ឈប់រាំងខ្ទប់នរណាម្នាក់ (unblockself)
 • ឈប់លុបទំព័រមួយ (undelete)
 • ផ្ទុកឡើងឯកសារមួយពីអាសយដ្ឋាន URL មួយ (upload_by_url)
 • កែប្រែសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ (userrights)
 • កែប្រែសិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់នៅលើវិគីផ្សេងៗទៀត (userrights-interwiki)
VRT permissions agents
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • បើកប្រើការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ពីរតង់ (oathauth-enable)
 • អានអត្ថបទ (read)
WMF Ops Monitoring
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • ទុកជាដំណើរការស្វ័យប្រវត្តិមួយ (bot)
WMF researchers
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • មើលកំណត់ហេតុ​នៃការបំពានច្បាប់ (abusefilter-log)
 • មើលកំណត់ហេតុលំអិតស្ដីពីការបំពានច្បាប់ (abusefilter-log-detail)
 • មើលកំណត់ហេតុអំពីតម្រងការបំពានច្បាប់ដែលបានដាក់ជាឯកជន (abusefilter-log-private)
 • មើលតម្រងការបំពានច្បាប់ (abusefilter-view)
 • មើលតម្រងការបំពានច្បាប់ដែលបានដាក់ជាឯកជន (abusefilter-view-private)
 • Use higher limits in API queries (apihighlimits)
 • ស្វែងរកទំព័រដែលត្រូវបានលុបចោល (browsearchive)
 • មើលកំណត់ត្រាប្រវត្តិដែលត្រូវបានលុបចោល ដោយគ្មានអត្ថបទភ្ជាប់របស់វា (deletedhistory)
 • មើលផ្នែកអត្ថបទដែលបានលុបចោលនិងបន្លាស់ប្ដូររវាងកំណែទាំងឡាយដែលបានលុបចោល (deletedtext)
 • បើកប្រើការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ពីរតង់ (oathauth-enable)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
 • មើលកំណត់ហេតុឯកជន (suppressionlog)
 • ឈប់លុបទំព័រមួយ (undelete)
 • មើលកំណែដែលបានលាក់ពីអ្នកប្រើប្រាស់ដទៃ (viewsuppressed)