ស្វែងរក MIME

Jump to navigation Jump to search

ទំព័រ​នេះ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​មាន​កា​ដាក់​តម្រង​លើ​ឯកសារ​តាម​ប្រភេទ MIME​ របស់​វា​។ វាយ​បញ្ចូល​៖ contenttype/subtype, ឧទាហរណ៍​ រូបភាព​/jpeg