ស្វែងរក MIME

Jump to navigation Jump to search

ទំព័រ​នេះ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​មាន​កា​ដាក់​តម្រង​លើ​ឯកសារ​តាម​ប្រភេទ MIME​ របស់​វា​។ វាយ​បញ្ចូល​៖ contenttype/subtype, ឧទាហរណ៍​ រូបភាព​/jpeg

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន  លទ្ធផល ពី # ដល់ #

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

  1. (ទាញយក) Assembly.JPG . . ៦៤៨ × ៣០៣ . . ២៥គីឡូបៃ . . Chhorran~kmwikibooks . . ម៉ោង០៧:២០ ថ្ងៃពុធ ទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៧
  2. (ទាញយក) គម្របឯកសារមហាបុរស.JPG . . ២៣១ × ៣១៤ . . ១២គីឡូបៃ . . Nisetpdajsankha . . ម៉ោង១៦:០៩ ថ្ងៃសុក្រ ទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)