ស្វែងរក MIME

Jump to navigation Jump to search

ទំព័រ​នេះ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​មាន​កា​ដាក់​តម្រង​លើ​ឯកសារ​តាម​ប្រភេទ MIME​ របស់​វា​។ វាយ​បញ្ចូល​៖ contenttype/subtype, ឧទាហរណ៍​ រូបភាព​/jpeg

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន  លទ្ធផល ពី # ដល់ #

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

  1. (ទាញយក) 5.PNG . . ៦៩៥ × ៤៩២ . . ៣២៩គីឡូបៃ . . Nisetpdajsankha . . ម៉ោង១៦:៤១ ថ្ងៃសុក្រ ទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣
  2. (ទាញយក) កាលព្រះបាទស្រីធម្មរាជា ស្ដេចចេញបង្ក្រាបកលិយុគ.PNG . . ៥៩៦ × ៥៧៩ . . ៣២៦គីឡូបៃ . . Nisetpdajsankha . . ម៉ោង១១:០៨ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣
  3. (ទាញយក) កាលស្ដេចសៀមទតប្រាសាទព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ.PNG . . ៦៩៥ × ៥៨១ . . ៣៥៦គីឡូបៃ . . Nisetpdajsankha . . ម៉ោង០៨:៥៤ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣
  4. (ទាញយក) ផែនដីព្រះសុរិយោពណ៌.PNG . . ៦៩៥ × ៥៧៦ . . ៤៦៨គីឡូបៃ . . Nisetpdajsankha . . ម៉ោង១៤:៥៦ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣
  5. (ទាញយក) ព្រះបាទស្រីសុគន្ធបទ.PNG . . ៥៩១ × ៥៧៥ . . ៣៣៩គីឡូបៃ . . Nisetpdajsankha . . ម៉ោង១៥:៣៥ ថ្ងៃពុធ ទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)