ទំព័រមានសញ្ញាសម្គាល់

Jump to navigation Jump to search

ទំព័រនេះជាបញ្ជីទំព័រដែលមានសញ្ញាសម្គាល់ (ដូចជា អត្ថបទល្អ ឬ អត្ថបទឆ្នើមជាដើម)។ បញ្ជីនេះតម្រៀបតាមអត្តលេខទំព័រពីធំទៅតូច ហេតុនេះទំព័រថ្មីែៗជាងគេនឹងនៅខាងលើគេ។

បញ្ជីទំព័រដែលមានសញ្ញាសម្គាល់ណាមួយ