បោះ​ឆ្នោត​សុវត្ថិភាព​ (SecurePoll)

Jump to navigation Jump to search

Below is the list of polls.

ឈ្មោះ កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់  
Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines Ratification (Jan 2023) ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃអង្គារ ទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣
Wikimedia Foundation Board Elections 2022 ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃអង្គារ ទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃពុធ ទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២
Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines Ratification ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២
Movement Charter Drafting Committee elections 2021 ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃអង្គារ ទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១
Wikimedia Foundation Board Elections 2021 ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃពុធ ទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃពុធ ទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១
DWalden Cookie Duplicate Test ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃពុធ ទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១
DWalden Cookie Duplicate Test 2 ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃពុធ ទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១
DWalden Test Election Foobar ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១
DWalden Encrypted All Wiki Test Election with Eligibility list ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១
DWalden STV Election Test 456 ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃពុធ ទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១
DWalden STV Election Test 123 ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១
II Test Encrypted Fruit Candidate for All Wikis ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១
II Test Encrypted for All Wikis with Eligiblity List ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១
II Poll for favorite fruit candidate ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១
DWalden Test STV Election 1 ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃសុក្រ ទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១
JS - Testing with encryption ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃសុក្រ ទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១
II_choose your sports All wikis ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃពុធ ទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃពុធ ទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១
TESTING T287859 - DO NOT VOTE ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃពុធ ទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១
STV 2 ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃអង្គារ ទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១
Testing T287780 3 ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃអង្គារ ទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១
Wikimedia Foundation Elections 2013 ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ ម៉ោង២៣:៥៩ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣
Personal image filter referendum, 2011 ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១១ ម៉ោង២៣:៥៩ ថ្ងៃអង្គារ ទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១១
Wikimedia Board of Trustees Election, 2011 ម៉ោង០០:០០ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១ ម៉ោង២៣:៥៩ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១
Wikimedia Board of Trustees Election, 2009 ម៉ោង១២:០០ ថ្ងៃអង្គារ ទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៩ ម៉ោង២៣:៥៩ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៩
Wikimedia license update vote 2009 ម៉ោង១២:០០ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៩ ម៉ោង១២:០០ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៩
Test vote ម៉ោង១២:០០ ថ្ងៃពុធ ទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៩ ម៉ោង១២:០០ ថ្ងៃសុក្រ ទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៩