Jump to content

កម្មវិធីការស៊ីឝាប

ពីWikibooks


សទ្ទសញ្ញាតន្ត្រី​ស៊ីទ្រុងជ្រូក

C# (បញ្ចេញសំឡេង "ស៊ីឝាប")គឺជាភាសាកម្មវិធីការសាកសមសម្រាប់វិវិធភាពដ៏ទូលំទូលាយនៃតម្រូវការការអភិវឌ្ឍជាច្រើន។ វិគីសៀវភៅនេះណែនាំគោលការសំខាន់ៗភាសានិងគ្របលើវិវិធភាពនៃបណ្ណាល័យថ្នាក់មូលដ្ឋាន (ប.ថ.ម.) ដែលបានផ្ដល់ដោយម៉ាយក្រូសូផ្វដតណេតផ្វ្រេមវ៉ឺខ។

ការណែនាំ[កែប្រែ]

លំណែនាំសំខាន់: កម្មវិធីការស៊ីឝាប/កថាមុខ

ទោះបីយ៉ាងណាC#ត្រូវគេទាញមកពីភាសាកម្មវិធីការC, វាមានលក្ខណៈពិសេសដូចជាប្រជុំសំណល់ ដែលអនុញ្ញាតិឱ្យពួកអ្នកចាប់ផ្ដើមក្លាយជាប៉ិនប្រសប់ក្នុងC#លឿនជាងក្នុង C រឺ C++។ ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងជ្វា​ វាត្រូវគេតម្រង់កម្មវត្ថុ ដែលមករួមជាមួយបណ្ណាល័យថ្នាក់ ដ៏ច្រើនសន្ធឹកមួយ និងទ្រទ្រង់ដល់អញ្ញត្រកម្មដែលកំពុងប្រើ ប្រភេទពហុគុណនៃពហុសណ្ឋាននិយម និងការញែកគ្នានៃអន្តរៈផ្ទៃពីប្រតិបត្តិកិច្ចនានា។ លក្ខណៈពិសេសទាំងនោះ បានរួមផ្សំជាមួយឧបករណ៍អភិវឌ្ឍន៍ដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួន ជំនួយពហុវេទិកា និងThose features, combined with its powerful development tools, multi-platform support, and generics, make C# a good choice for many types of software development projects: rapid application development projects, projects implemented by individuals or large or small teams, Internet applications, and projects with strict reliability requirements. Testing frameworks such as NUnit make C# amenable to test-driven development and thus a good language for use with Extreme Programming (XP). Its strong typing helps to prevent many programming errors that are common in weakly typed languages.

Foreword
A description of the C# language and introduction to this Wikibook.
Getting started with C#
A simple C# program and where to get tools to compile it.

មូលដ្ឋាន[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Print version

Naming conventions
Quickly describes the generally accepted naming conventions for C#.
វាក្យសម្ពន្ធមូលដ្ឋាន
Describes the basics in how the applications you write will be interpreted.
អថេរ
អង្គអត្ថិភាពនានាដែលបានប្រើដើម្បីផ្ទុកទិន្នន័យក្នុងទ្រង់ទ្រាយផ្សេង។
ប្រតិបត្តិករ
Summarizes the operators, such as the '+' in addition, available in C#.
រចនាសម្ព័ន្ធទិន្នន័យ
Enumerations, structs, and more.
ពំនោលបញ្ជា
Loops, conditions, and more. How the program flow is controlled.
អញ្ញត្រកម្ម
Responding to errors that can occur.

ថ្នាក់[កែប្រែ]

លំហឈ្មោះ
Giving your code its own space to live in.
ថ្នាក់
The blueprints of objects that describes how they should work.
វត្ថុ
Cornerstones of any object-oriented programming language, objects are the tools you use to perform work.
Encapsulation and accessor levels
Explains protection of object states by encapsulation.

encapsulation: Wrapping Up of data and function into a single unit.

Advanced Topics[កែប្រែ]

Inheritance
Re-using existing code to improve or specialize the functionality of an object.
Interfaces
Define a template, on which to base sub-classes.
Delegates and Events
Learn about delegates, anonymous delegates, lambda expressions, and events.
Abstract classes
Build partially implemented classes.
Partial classes
Split a class over several files to allow multiple users to develop, but also to stop code generators interfering with source code.
Generics
Allow commonly used collections and classes to appear to have specialization for your custom class.
Extension methods
Extend the functionality of existing types.
Object Lifetime
Learn about the lifetime of objects, where they are allocated and learn about garbage collection.
Design Patterns
Learn commonly used design methodologies to simplify and/or improve your development framework.

The .NET Framework[កែប្រែ]

.NET Framework Overview
An overview of the .NET class library used in C#.
Console Programming
Input and Output using the console.
Windows Forms
GUI Programming with Windows Forms.
Collections
Effectively manage (add, remove, find, iterate, etc.) large sets of data.
Threading
Learn how to run code concurrently and how to synchronize code.
Marshalling
Communicating with unmanaged code

ពាក្យគន្លឹះ[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:C sharp/Keywords


External links[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Subjects/leaf


ទំព័រគំរូ:Alphabetical ទំព័រគំរូ:Status