ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:בײַ מיר ביסטו שיין

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

The phonetic transcription of « בײַ מיר ביסטו שיין » is /bɑj mɪʁ bɪstu ʃɛyn/ (bay mir bistu sheyn).
 

#REDIRECTtestwiki:user talk:בײַ מיר ביסטו שיין
This page is a soft redirect.

Redirectltr.png
user talk:לערי ריינהארט aka "Gangleri"
Redirectltr.png
testwiki:user talk:לערי ריינהארט aka "Gangleri"


SITENAME: Wikibooks · language: km: ភាសាខ្មែរ ·  Khmer · Khmer · jemer · khmer · khmer · кхмерский · 高棉语 · الخميرية · חמרית · खमेर · kmera · #footer
local curent version: 1.40.0-wmf.10 (20a0a89) · versions at b: · c: · d: · d2: · m: · mw: · n: · q: · s: · t: · t2: · v: · voy: · w: · wikt: · w:en: · m:special:sitematrix#km · template:Wikivar · m:
mediawiki:Sidebar ភាសាខ្មែរ ·  Khmer · Khmer · jemer · khmer · khmer · кхмерский · 高棉语 · الخميرية · חמרית · खमेर · kmera
your local preferences · Einstellungen · Preferencias · Préférences · Preferenze · Настройки · 设置 · تفضيلات · העדפות · मेरी वरीयताएँ · Preferoj
user / ‎អ្នកប្រើប្រាស់‎: ‎בײַ מיר ביסטו שיין · rights · all subpages T · ‎/common.css · /common.js · /previous user page · archives archived talks · b: · c: · d: · d2: · m: · mw: · n: · q: · s: · t: · t2: · v: · voy: · w: · wikt: · w:en: · w: · :en:
 local WLH‎ · local RC‎ · local logs‎ · local watchlist‎  edit‎ · local ontributions‎ · local mediawiki:Common.css · local mediawiki:Common.js · local mediawiki:Gadgets-definition · local notifications
m:…/global.css · m:…/global.js · global account information · global user contributions
PAGEID: 2954 · links here · purge ↺ · section=0 · REVISIONID: 6850 · permanent link · (layout: 2015-09-17…b LTR RTL short)‎
testing and validation links: BiDi issues · gadget issues · #related languages / #related dialects · /local notes

Welcome‎ בײַ מיר ביסטו שיין to Wikibooks![កែប្រែ]

בײַ מיר ביסטו שיין (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៣:៥៤ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ (UTC)Reply[ឆ្លើយតប]

related languages[កែប្រែ]

Finnish Wikipedia (Q175482)
Finnish language (Q1412)

Welcome![កែប្រែ]

សូមស្វាគមន៍, בײַ מיר ביסטו שיין!

ចាប់ផ្ដើមជាមួយ Wikibooks
  • Wikibooks is a collection of open-source textbooks. ស្វែងយល់បន្ថែមថានេះមានន័យដូចម្ដេច?
  • ដើម្បីចុះហត្ថលេខាឈ្មោះរបស់អ្នក (នៅក្នុងទំព័រពិភាក្សានានា) សូមប្រើសញ្ញានេះ ~~~~ ។
  • Learn how to use Wikibooks and learn more about the community.
  • Explore, be bold, and have fun!

ចូលរួមទាំងអស់គ្នា ដោយធ្វើការណែនាំអំពីខ្លួនអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់អានជាទូទៅ ឬក៏អំពីគម្រោងរបស់អ្នកនៅក្នុងបន្ទប់អានសម្រាប់គម្រោង។ បើអ្នកមានចម្ងល់ ឬសំនួរអ្វី អ្នកអាចចោទសួរបាននៅបន្ទប់អានសម្រាប់រកជំនួយ ឬទាក់ទងមកខ្ញុំដោយផ្ទាល់។ សូមអរគុណ ៕