ច្បាប់កម្ពុជា/របបសារព័ត៌មាន/៤

ពីWikibooks

ទំព័រមុន:ជំពូកទី ៣ ការប្រកួតប្រជែង

ទំព័របន្ទាប់:ជំពូក៥ អវសានប្បញ្ញតិ្ត

ជំពូកទី ៤ ការតម្កល់ទុក[កែប្រែ]

  • មាត្រា ១៩

និពន្ធនាយក ឬនាយកការផ្សាយ ត្រូវតម្កល់ទុកសារព័ត៌‌មានរាល់លេខរបស់ខ្លួនចំនួនពីរច្បាប់ (០២ច្បាប់) នៅបណ្ណាជាតិ និងប្រាំមួយច្បាប់ (០៦ច្បាប់) ទៀត​នៅ​ក្រសួងព័ត៌‌មាន។ ការតម្កល់ទុកនេះត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលដប់ប្រាំថៃ្ង (១៥ថៃ្ង) ចំពោះការបោះពុម្ពនៅភ្នំពេញ និងសែសិបប្រាំថៃ្ង (៤៥ថៃ្ង) នៅ​កនែ្លង​ដទៃ​ទៀត ដោយគិតពីកាលបរិចេ្ឆទនៃ ការចេញផ្សាយ។ ការប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងបទប្បញ្ញតិ្តខាងលើនេះ ត្រូវផ្តន្ទាទោសពិន័យជាអន្តរការណ៍ ដោយក្រសួងព័ត៌‌មានជាប្រាក់ពី បីម៊ឺនរៀល (៣០.០០០រៀល)​ទៅ​បី​សែន​រៀល (៣០០.០០០រៀល)។

ទំព័រមុន:ជំពូកទី ៣ ការប្រកួតប្រជែង

ទំព័របន្ទាប់:ជំពូក៥ អវសានប្បញ្ញតិ្ត