ច្បាប់កម្ពុជា/ឯក​ពន្ធភាព​

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

ជំពូក[កែប្រែ]

១. បទប្បញ្ញត្តិ​ទូទៅ

២. និយមន័យ​ ពិរុទ្ធភាព​ និង​នីតិវិធី

៣. ទោស​ប្បញ្ញត្តិ

៤. អវសាន​ប្បញ្ញត្តិ

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • ប្រភពពត៌មានព្រឹទ្ធសភា​នៃ​ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា