ឈ្នាប់និង(ʌ)

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

ឧទាហរណ៍ៈ គេមាន ​សំណើ

    p: 25 ជាចំនួ​នគត់សេស    q: 25 ចែកដាច់នឹង 5
 កំណត់ សំណើ p និង q ។

ដំណោះស្រាយៈ (pនិងq): 25 ជាចំនួនគត់សេស និងចែកដាច់នឹង5