ឈ្នាប់និង(ʌ)

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

ឈ្នាប់និង(^)គឺជាឈ្នាប់ដែលគេប្រើសម្រាប់បញ្ជាក់សំណើមួយដែលច្បាស់លាស់។យើងច្រើនសង្កេតឃើញនៅក្នុងការសន្ទនាដូចជា«ខ្ញុំនិងអ្នក (ខ្ញុំ^អ្នក) ប៊ិចនិងសៀវភៅ (ប៊ិច^សៀវភៅ)» ឧទាហរណ៍ៈ គេមាន ​សំណើ

    p: 25 ជាចំនួ​នគត់សេស    q: 25 ចែកដាច់នឹង 5
 កំណត់ សំណើ p និង q ។

ដំណោះស្រាយៈ (pនិងq): 25 ជាចំនួនគត់សេស និងចែកដាច់នឹង5