ប្រវត្តិរបស់មនុស្ស

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

​​ ​គ្មានអ្នកណាម្នាក់ដឹងច្បាស់ថា មនុស្សមានពូជពង្សមកយ៉ាងណានោះទេ ប៉ុន្តែតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកសរីរវិភាគសាស្រ្ត(anatomy) និង សំណាកមនុស្សបុរាណ មនុស្សលោកវិទូ​(anthropologist)​បានចាត់ទុកមនុស្សជាតិស្ថិតក្នុងប្រភេទដូចតទៅនេះ

  1. Kingdom Animalia
  2. Phylum Chordata
  3. Class Mammalia
  4. Order Primate
  5. Family Hominide
  6. Genus Homo
  7. Species Sapiens

ក្នុងឆ្នាំ 1971 លោកឆាលដាវិន (Charles Darwin) ធម្មជាតិ​វិទូ​ជនជាតិ​អង់គ្លេស​បាន​សង្កេត​សម្ពន្ធភាព​រវាង​សំណាក​មនុស្ស​បុរាណ និង វានរ