ពាក្យកំចីពីប្រទេសថៃ(សៀម)

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

ពាក្យកំចីពីប្រទេសសៀមគឺ វង់ភ្លេងដែលខ្មែរប្រើច្រឡំ

ភាសាប្រើទូទៅនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ និងការតែងនិពន្ធ