ពាក្យកំចីពីប្រទេសវៀតណាម(យួន)

ពីWikibooks
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ពាក្យកំចីពីប្រទេសវៀតណាម)
Jump to navigation Jump to search

ពាក្យកំចីពីប្រទេសវៀតណាមគឺ ពាក្យប្រាស្រ័យទាក់ទងទូរទៅដែលប្រើខុស

របស់ហូប រឺម្ហូបអាហារ