ពាក្យកំចីពីប្រទេសវៀតណាម(យួន)

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

ពាក្យកំចីពីប្រទេសវៀតណាមគឺ ពាក្យប្រាស្រ័យទាក់ទងទូរទៅដែលប្រើខុស

របស់ហូប រឺម្ហូបអាហារ