ពិជគណិត

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១០[កែប្រែ]

ជំពូកទី ១៖ តក្កវិទ្យា សំនុំ និងចំនួន[កែប្រែ]

មេរៀនទី១៖ តក្កវិទ្យា[កែប្រែ]

   និយមន័យ សំណើគឺជាអំណះអំណាង ទាំងឡាយណាដែលគេអាច សម្រេថាពិត ឬមិនពិត ។ 
គេច្រើនតាងឈ្មោះនៃសំណើ ដោយអក្សរ p, q, r, s,.......
 *ឈ្នាប់និង(ʌ)
 *ឈ្នាប់ឬ(٧)
 *ឈ្នាប់មិន(-)
 *[[ឈ្នាប់នាំឲ្យ(=>)]]
 *[[ឈ្នាប់សមមូល(<=>)]]
 *ឈ្នាប់និង(ʌ)
 *សម្រាយបញ្ជាក់ដោយផ្ទាល់
 *សម្រាយបញ្ជាក់តាមសំណើផ្ទុយពីសម្មតិកម្ម
 *សម្រាយបញ្ជាក់តាមសំណើផ្ទុយពីការពិត
 *សម្រាយបញ្ជាក់តាមទ្វេលក្ខខណ្ឌ
 *សម្រាយបញ្ជាក់តាមឧទាហរណ៍ផ្ទុញ

មេរៀនទី២៖ សំណុំ[កែប្រែ]

មេរៀនទី១៖ចំនួន[កែប្រែ]

សញ្ញាណដំបូង[កែប្រែ]

បណ្តារចនាសម្ព័ន្ធពិជគណិត[កែប្រែ]

រាល់ចំនួន[កែប្រែ]

រាល់ពហុធា[កែប្រែ]

Les fractions rationnelles[កែប្រែ]

រាល់ម៉ាទ្រីស[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Wikipédia ទំព័រគំរូ:Wikiversité