ពីជគណិត/អនុគមន៍

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

អនុគមន៍ដូចជាប្រអប់មួយ[កែប្រែ]

អនុគមន៍គឺជាវិធីមួយក្នុងការរៀបរាប់ពីការធ្វើអ្វីផ្សេងៗតាមបែបគណិតវិទ្យា។ គេប្រៀបធៀបវាជាមួយនឹងប្រអប់មួយ ដែលបើកចំហទាំងសងខាង ហើយបើអ្នកដាក់អ្វីមួយនៅចុងម្ខាង មានម៉ាស៊ីនធ្វើអ្វីមួយនៅកណ្ដាល ហើយចេញអ្វីមួយផ្សេងទៀតនៅចុងម្ខាងទៀត។ អនុគមន៍ប្រៀបដូចជាម៉ាស៊ីនមួយនៅកណ្ដាលប្រអប់នេះ ហើយវាធ្វើអ្វីដែលអ្នកឱ្យវាធ្វើ។

ឧបមាថាម៉ាស៊ីននេះមានចុងកាំបិត ដែលកាត់អ្វីដែលយើងដាក់នៅចុងម្ខាងជាកំណាត់ៗ ហើយបញ្ចេញតែមួយកំណាត់តាមចុងម្ខាងទៀត។ ប្រសិនបើអ្នកដាក់ចេកមួយផ្លែ អ្នកនឹងបានចេកមួយកំណាត់មកវិញ។ ប្រសិនបើអ្នកដាក់ប៉ោមមួយផ្លែ អ្នកនឹងបានប៉ោមមួយកំណាត់មកវិញ។

យើងនឹងកំណត់អនុគមន៍ ដើម្បីកាត់ផ្លែប៉ោមដែលយើងដាក់ចូលជាពីរ ឬចែកនឹងពីរ។ ប្រសិនបើអ្នកដាក់ចូល2 អ្នកនឹងបានមកវិញ1។ ប្រសិនបើអ្នកដាក់ចូល57 អ្នកនឹងបានមកវិញ28.5។ តាមធម្មតា គេដាក់ឈ្មោះអនុគមន៍ដោយអក្សរមួយតួ។ ក្នុងករណីនេះ យើងនឹងដាក់ឈ្មោះអនុគមន៍ដោយអក្សរ h។

ដើម្បីដាក់លេខពីរចូលក្នុងអនុគមន៍ យើងសរសេរ ។ យើងដឹងថា

យើងក៏អាចគណនា

យើងអាចសរសេរតាមបែបសមីការថា

យើងជំនួសផ្លែឈើដែលយើងដាក់ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនដោយអថេរ ។ ពេលយើងសរសេរ យើងចង់មានន័យថា យើងបញ្ជូន ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនហើយកាត់វាជាពីរ។ ដោយប្រើប្រព័ន្ធនេះ យើងមិនចាប់បាច់រាប់កំណាត់ផ្លែប៉ោមទាំងអស់ ដែលចេញពីម៉ាស៊ីនទេ។