ពីជគណិត/អនុគមន៍

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

អនុគមន៍ដូចជាប្រអប់មួយ[កែប្រែ]

អនុគមន៍គឺជាវិធីមួយក្នុងការរៀបរាប់ពីការធ្វើអ្វីផ្សេងៗតាមបែបគណិតវិទ្យា។ គេប្រៀបធៀបវាជាមួយនឹងប្រអប់មួយ ដែលបើកចំហទាំងសងខាង ហើយបើអ្នកដាក់អ្វីមួយនៅចុងម្ខាង មានម៉ាស៊ីនធ្វើអ្វីមួយនៅកណ្ដាល ហើយចេញអ្វីមួយផ្សេងទៀតនៅចុងម្ខាងទៀត។ អនុគមន៍ប្រៀបដូចជាម៉ាស៊ីនមួយនៅកណ្ដាលប្រអប់នេះ ហើយវាធ្វើអ្វីដែលអ្នកឱ្យវាធ្វើ។

ឧបមាថាម៉ាស៊ីននេះមានចុងកាំបិត ដែលកាត់អ្វីដែលយើងដាក់នៅចុងម្ខាងជាកំណាត់ៗ ហើយបញ្ចេញតែមួយកំណាត់តាមចុងម្ខាងទៀត។ ប្រសិនបើអ្នកដាក់ចេកមួយផ្លែ អ្នកនឹងបានចេកមួយកំណាត់មកវិញ។ ប្រសិនបើអ្នកដាក់ប៉ោមមួយផ្លែ អ្នកនឹងបានប៉ោមមួយកំណាត់មកវិញ។

Apple slicing function.png

យើងនឹងកំណត់អនុគមន៍ ដើម្បីកាត់ផ្លែប៉ោមដែលយើងដាក់ចូលជាពីរ ឬចែកនឹងពីរ។ ប្រសិនបើអ្នកដាក់ចូល2 អ្នកនឹងបានមកវិញ1។ ប្រសិនបើអ្នកដាក់ចូល57 អ្នកនឹងបានមកវិញ28.5។ តាមធម្មតា គេដាក់ឈ្មោះអនុគមន៍ដោយអក្សរមួយតួ។ ក្នុងករណីនេះ យើងនឹងដាក់ឈ្មោះអនុគមន៍ដោយអក្សរ h។

ដើម្បីដាក់លេខពីរចូលក្នុងអនុគមន៍ យើងសរសេរ ។ យើងដឹងថា

យើងក៏អាចគណនា

យើងអាចសរសេរតាមបែបសមីការថា

យើងជំនួសផ្លែឈើដែលយើងដាក់ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនដោយអថេរ ។ ពេលយើងសរសេរ យើងចង់មានន័យថា យើងបញ្ជូន ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនហើយកាត់វាជាពីរ។ ដោយប្រើប្រព័ន្ធនេះ យើងមិនចាប់បាច់រាប់កំណាត់ផ្លែប៉ោមទាំងអស់ ដែលចេញពីម៉ាស៊ីនទេ។