ពិជគណិត:ទ្រឹស្តីបថម នៃសំណុំគណិត

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

និយមន័យ[កែប្រែ]

  • N រួមមានចំនួន 1, 2, 3 ...

វាជាសំណុំនៃ ចំនួនគត់ធម្មជាតិ។

  • Z រួមមានចំនួនមុន ដូចជា -1, -2, -3, ...

វាជាសំណុំ នៃចំនួនប្រែប្រួល។

  • D រួមមានចំនួនមុន ព្រមទាំងចំនួន ដែលអាចសរសេរក្រោមរូបភាពជា មួយចំនួនប្រែប្រួល Z និងមួយចំនួនធម្មជាតិ N ។ ឧទាហរ៖ 48,9 ; 54,698 ...

វាជាសំណុំ នៃចំនួនទសភាគ។

  • Q រួមមានចំនួនមុន ព្រមទាំង គ្រប់ចំនួនប្រភាគ (3/2, 10/3, 562/2158 ...)

វាជាសំណុំ នៃចំនួនសនិទាន។

  • R រួមមានចំនួនមុន ព្រមទាំង pi, racine2 ...

វាជាសំណុំ នៃចំនួនពិត។

  • C រួមមានចំនួនមុន ព្រមទាំងចំនួនអរូបិយ (ឧទាហរ៖ i ដែល i² = -1)

វាជាសំណុំ នៃចំនួនស្មុគ្រស្មាញ។

រូបភាពជំនួយស្មារតី៖[កែប្រែ]