ពិជគណិត:ពហុធា

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

គណិតវិទ្យាថ្ងៃនេះ គេមាន un=2n2-3n+2 ក/​សិក្សាភាពកើន​ឬចុះនៃ un ខ/គណនាផលបូក​ Sn=u1+u2+.....+un

ស្វិតចំនួនពិត[កែប្រែ]