ពិជគណិត:សេចក្តីផ្តើម

ពីWikibooks
Jump to navigation Jump to search

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១០ ស្របតាមកម្មវិធីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

ជំពូកទី១ ៖ តក្កវិទ្យា​ សំនុំ និងចំនួន មេរៀនទី ១៖ តក្កវិទ្យា